Filozofia počiatočného stavu revolúcie v kontexte prevládajúcej ideológie

(Lívia Jánošíková § Martin Šoman)

Východiskovým bodom druhého článku zo série o filozofii revolúcií je pre nás prepojenosť pojmov kríza a revolúcia, na ktorú sme poukázali už minule. Ak chceme skúmať počiatky revolúcie z filozofického hľadiska, musí byť pre nás vzťah revolúcia – kríza smerodajný, keďže jedno implikuje druhé a naopak. Ako sme si priblížili v predchádzajúcom článku, nie každá kríza podmieňuje vypuknutie revolúcie. Do týchto komplikovaných spoločensko-transformačných procesov vstupuje množstvo faktorov, akými sú rozsah krízy a jej dopady na členov týchto systémov, koncentrácia moci či historické náhodilosti. Historická skúsenosť nás však utvrdzuje o významnom prepojení krízovosti prameniacej z presvedčenia, že doterajší stav je v podmienkach nového, meniaceho sa sveta nežiadúci a revolúcia je tak odpoveďou na tieto krízy v podobe radikálnych systémových zmien. Je tomu tak najmä preto, že samotná revolúcia môže byť v konečnom dôsledku počiatočným bodom novej krízy. Toto tvrdenie korešponduje s teóriou cyklickej histórie, ktorá považuje historický vývoj civilizácií, ríš alebo štátov za totožný so životom človeka, teda pozostávajúcim z narodenia, dospievania, starnutia a smrti.[1]

Počiatok revolúcie 

Počiatočná fáza krízy vyúsťujúca do revolúcie sa však neskladá len zo samotného aktu „​​narodenia“, čím môžeme označovať vznik. Ideový základ revolúcie tvorí myšlienka navodzujúca pocit potreby tohto vzniku a nastáva v momente, kedy jedinec verí, že revolúcia nie je iba možná, ale že pocit jej možného naplnenia zdieľajú aj ostatní príslušníci danej komunity, kmeňa, národa či pohlavia.[2] Kľúčovú úlohu tu zohráva kolektívna vízia nového a lepšieho sveta, ktorá slúži záujmom a potrebám človeka zajtrajška. Môžeme tak hovoriť o viere v to, že v túto víziu či myšlienku veríme viacerí zároveň. Ide o iracionálne zakotvenie počiatočného revolučného štádia, v ktorom reflektujeme systémové nedostatky premietnuté v okolitej realite, no zároveň je tu prítomná viera v to, že tento stav je možné prekonať radikálnym obratom vo východiskových myšlienkach určujúcich smerovanie spoločnosti – teda doktríny, dogmy či ideológie. Český filozof Michael Hauser myšlienku viery v rámci ideológie rozvíja – podľa Hausera môžeme na príklade neoliberalizmu popretkávanom krízami pozorovať pôsobenie ideológie, ktorá spôsobuje to, že napriek opakovaným zlyhaniam, ktoré by mali nabúrať vieru jej stúpencov, ideológia prežíva. Aj napriek viditeľným nedostatkom ideológia pretrváva, nie však z dôvodu jej efektívnosti alebo prospešnosti, ale vďaka viere v to, že rámec ideológie je neprekročiteľný. Dostávame sa teda do bodu, kedy degraduje ostatné ideológie na nižšiu úroveň a označuje ich za zdegenerované a odsúdeniahodné. V zárodku je revolúcia len teóriou. Tá sa ale hneď po prvom revolučnom akte mení vonkajšími okolnosťami a prispôsobuje sa realite.[3] Za prvotný revolučný akt môžeme považovať už fázu príprav, počas ktorej dochádza k systematickému pripravovaniu budúcich revolucionárov. Príprava spočíva v predaní revolučného know-how, ktorého základ tvorí sofistikovaná zmes nenásilnosti, marketingu a fundraisingu. Následne môžu byť vycvičení revolucionári využití na revolučné akty prebiehajúce v lokálnom priestore.[4] Na druhej strane tu však existuje potencionalita nadnárodnej, celosvetovej či systémovej krízy, na ktorú sa spomínané princípy nedajú aplikovať.

Ideológia ako realita 

Michael Hauser sa v knihe Kapitalizmus ako zombie sústredí práve na otázky krízy v kontexte neoliberalizmu. Vo vzťahu neoliberálnych ekonomických princípov a ich krízovosti Hauser konštatuje: „Neoliberálna teória hlási, že trh oslobodený od štátnych zásahov smeruje k rovnováhe, a takto oslobodený trh sa z princípu nemôže dostať do krízy.“[5] Takto sa dostávame ku samotnej povahe všetkých ideológií, ktorou je práve odstránenie skutočnosti, že kríza pochádza z ideologických štruktúr. Úspešné (respektíve prežitia schopné) ideológie premietnuté do spoločensko-politických zriadení majú spoločné to, že postupnou implementáciou ich doktrín sú prípadné zlyhania označované za čiastkovú chybu, ktorá nepochádza z povahy systému. Prevládajúca ideológia tak úspešne zastiera svoje úskalia a prežíva, napriek opakovaným zlyhaniam. Za touto skutočnosťou stojí fakt, že usporiadanie spoločnosti, teda aj každodenná realita, sa kreuje na obraz ideológie, pričom tento proces neplatí opačne. V konečnom dôsledku to znamená, že každá časť nášho súkromného aj spoločenského života je podriadená a prispôsobovaná nastaveným a nemenným princípom, ktorých podstata je nespochybniteľná. Ak sa táto idea stáva okolitou realitou s platnými zákonmi, chybovosť a krízy, ktoré vyplynuli z postupného uplatňovania krokov potrebných pre jej realizáciu, už nie sú vyvrátiteľné v rovine akademickej kritiky. Absencia prehodnocovania nemenných princípov preto spôsobuje oddiaľovanie potrebnej transformácie. Prívrženci a obhajcovia kolektívnej ilúzie prirodzene vidia ako východisko z krízovej situácie prehlbovanie statusu quo. 

Francúzsky psychológ a filozof Henri Wallon sa v diele Od činu k mysleniu snaží dokázať biologické predpoklady intelektuálnej činnosti. Wallonov prínos v tejto problematike môžeme vyvodiť z jeho výskumu senzomotorického a emocionálneho správania počas prvého roku života dieťaťa. V tomto období je inteligencia situačná. To znamená, že na tejto úrovni dochádza k manipulácii iba s vnímateľnými objektmi. Schopnosť kategorizovať a rozlišovať medzi podmienkou a účinkom sa vzťahuje na komunikačné prostriedky a jazyk. Wallon sa zhoduje so švajčiarskym psychológom a biológom Jeanom  Pjagetom na tom, že „pojmy sú výsledkom súdov. Vydeľujú sa z nich, aby sa stali systémami vzťahov a tried. Tak sa stávajú východiskom nových súdov.“[6] V rámci tejto koncepcie je opísaný vývin dieťaťa pozostávajúci zo šiestich etáp, ktoré opisujú prechod od motorických schém k postupnému kreovaniu človeka ako intelektuálnej bytosti. V prvých troch fázach môžeme pozorovať koexistenciu a vzájomnú asimiláciu schém, no zároveň nemôžu byť vynechané. Prvotný základ činnosti je podmieňovaný zrakovým vnemom. Postupným vývinom sa dieťa dostáva do štádia, kedy je schopné opustiť isté vnemy pre vykonávanie potrebných činností. Prvé tri štádiá charakterizuje opakovanie predchádzajúcich činností a napodobňovanie. V treťom štádiu dochádza k výraznému pokroku koordinovania vnemov a motoriky. „Dieťa stimulované výsledkom alebo zaujímavým výjavom si vie spomenúť na gestá, ktoré k nemu viedli, a tak ho urobiť trvalým. No ešte stále opakuje bez zmeny predchádzajúce schémy. Nie je schopné adaptácie, jeho opakovanie nie je absolútne, pretože sa riadi očakávaným účinkom. Ide o vzťah medzi prostriedkom a cieľom.“[7] V prípade nekritického preberania doktrín ideológie sa v prenesenom slova zmysle dostávame opäť do tejto fázy, ktorá je charakteristická ideálnou totalitou, založenou na bezbrehej potrebe opakovať. Neschopnosť zapojenia všetkých vnemov do spoznávacieho procesu spôsobuje, že videnie okolitého sveta sa pre dieťa stáva nemenným a trvalým. Rovnakú implikáciu môžeme pozorovať pri pôsobení ideológie na členov systému.

Nemožnosť transformácie 

V momente, kedy sa ideológia zhmotňuje a transformuje na okolitú realitu, prichádzame o možnosť podrobiť ju kritickej analýze, keďže sa stáva jediným možným a pravdivým východiskom. Priepasť, ktorá sa nachádza medzi teóriou a jej následným zhmotňovaním dokazuje, že prevedenie akejkoľvek idey do praxe potrebuje praktické kroky, ktoré však nemajú pôvod v teoretickom vákuu. Postupná aplikácia idey do spoločenského usporiadania si vyžaduje jej znečistenie. K znečisteniu idey nevyhnutne dochádza zakaždým, ak sa pokúšame vymaniť jednu myšlienku z mnohých z pôvodného teoretického vákua.  Z tejto premisy môžeme odvodiť aj (zjednodušenú) logiku, ktorá stojí za neoliberálnymi princípmi, ktoré spôsobujú, že ústredná myšlienka maximálnej slobody jednotlivca sa v praxi okliešťuje na úplnú slobodu trhu. Stav ekonomickej krízy preto nie je z pohľadu neoliberálov pripisovaný chybám slobodného trhu, ale chybám všetkých ďalších skutočností, ktoré majú trh obmedzovať.

Touto logikou sa dostávame k nekritickému dogmatizmu. Doktríny sú zhmotnením jediného dobra, pravdy a entity oprostenej od ľudských nerestí, a preto nemôžu byť nikdy spytované či spochybňované. Na vine sú ľudia, ktorých myslenie a konanie nie je v súlade s jedinou pravdou. V neoliberalizme je podobnou modlou práve opakovane zlyhávajúci slobodný trh, pričom hriešnikmi sú opäť ľudia a štáty, ktoré bránia úplnej emancipácii trhu.[8]


Zdroje:

HAUSER, M.: Kapitalismus jako zombie neboli proč žijeme ve světě přízraku. Praha: Rybka publishers, 2012, 364 s.

JAUVERT V.: Tvorcovia revolúcií. [online], [cit. 30/4/2023]. Dostupné na internete: <ttps://legacy.blisty.cz/art/23789.html>. 

KRAUSZ T. ; DESAI R. ; SZIGETI P. ; VARELA R.:  In Need of Alternatives: Problems and issues of non-capitalist mixed economies. [online], [cit. 30/4/2023]. Dostupné na internete: <http://www.eszmelet.hu/wp-content/uploads/2022/02/eszmelet-kulonszam-2021-vagojelnelkul-1.pdf>.

ÖNDER M.: IBN KHALDUN’S CYCLICAL THEORY ON THE RISE AND FALL OF SOVEREIGN POWERS: THE CASE OF OTTOMAN EMPIRE. [online], [cit. 30/4/2023]. Dostupné na internete: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/617161>.

WALLON H.: Od činu k mysleniu. Bratislava: Pravda, 1983, 250 s.

ŽIŽEK S.: Raduj sa z národa svojho ako zo seba samého.Bratislava: GG, 1995, 71 s.

Genocídy a ich prevencia

Pri správnom pochopení prevencie genocíd si na začiatok  musíme uvedomiť, čo je to genocída. Preto tu prikladám presnú definíciu od Chovanca a Hotára, ktorá mi prišla najkonkrétnejšia: „Čiastočné alebo úplné vyvražďovanie či vyvraždenie skupiny osôb, alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, jazykových, národných, niekedy aj kultúrnych či politických príčin: podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný  medzinárodný zločin a zaraďujeme ju medzi zločiny proti ľudskosti.“[1] Genocídy sa spájajú aj s našou, ale aj celosvetovou históriou. Dalo by sa povedať, že každý štát na tomto svete bol stvorený nenávisťou. Už od počiatku sa krajiny navzájom napádali a ničili pre väčšiu silu a lepšie územie. Mohli by sme povedať, že do dnešných dní sa nič nezmenilo. Najlepší spojenci sú tvorení spoločným nepriateľom. Genocídy netvoria žiadne spojenectvá, tvoria nenávisť, ktorá zapája celé masy do boja proti niekomu.

Množstvo psychológov sa zhodne, že ak ide o riešenie určitého problému, treba o tom hovoriť, hovoriť a ešte raz hovoriť. Ak si myslíme, že niečo nie je aktuálne alebo sa nás to konkrétne nedotýka, neznamená to, že sa o tom nemá rozprávať a riešiť. Niekedy aj malý vietor dokáže priviesť loď do prístavu. Z histórie sa môžeme poučiť a už ju neopakovať aj keď často opakujeme tie isté chyby. Aj to je jedna z  nástrojov prevencií – informovanosť národa.

Pri genocídach zomrie neuveriteľné množstvo ľudí. Často si tak veľké číslo nevieme predstaviť. 6 miliónov – toľko Židov zomrelo v Holokauste. Slovenská republika má menej obyvateľov. Je neskutočné si predstaviť takéto číslo, ak si uvedomíme, že to číslo znázorňuje reálnych ľudí. Podľa vedcov si človek takéto veľké číslo nevie predstaviť. V africkej Rwande zomrel 1 milión príslušníkov etnickej skupiny Tutsov. Toto vyhladenie bolo brané ako zlyhanie celého sveta. Ukázalo sa, že aj v modernej dobe s modernými a lepšími právami a normami, je stále nad nami otáznik ako dokázať, aby tieto práva a normy mali všetci.

Čísla z genocíd hovoria o všetkom. Ale nie sú to len čísla. Za týmito číslami sa skrývajú ľudia, celé etniká alebo až kultúry. Ich príbehy a fotografie prežívajú a my to s hrôzou sledujeme. Kultúra, ktorá mohla vymrieť, spoločenstvo, ktoré sa už možno nikdy nespojí. Rodiny, ktoré si už nesadnú za jeden stôl, lebo my sme to nechali zájsť príliš ďaleko. Treba si ich pripomínať a treba bojovať, aby sa takéto zverstvá neopakovali a aby sme na nich nezabudli.

Genocída nie je niečo, čo sa stane cez noc alebo bez varovania. Genocída si vyžaduje a predstavuje v skutočnosti zámernú stratégiu, ktorá sa väčšinou uskutočňovala vládami alebo skupinami kontrolujúcimi štátny aparát. Pochopiť spôsobu, akým dochádza ku genocíde a naučiť sa rozpoznávať znaky, ktoré by mohli viesť ku genocíde, sú dôležité pre zaistenie toho, aby sa už tieto hrôzy neopakovali.[2]

Ak nás obrázky desiatok tisíc ľudských tiel, ktoré hrýzli psy, neprebudia z našej apatie, neviem, čo sa stane,“ vyjadril sa generálny podtajomník OSN Kofi Annan v roku 1994.[3]

V dôsledku rwandskej genocídy sa v medzinárodnom spoločenstve začal zintenzívňovať dialóg o prevencii genocídy s presunom zamerania medzi prevenciu a intervenciu genocídy. Napriek výzvam „nikdy viac“ po holokauste nastalo kolísanie záujmu medzinárodného spoločenstva o prevenciu genocídy, čo nikdy nebolo zjavnejšie ako v dialógu po roku 1994. Potreba predchádzať genocíde a potrestať jej páchateľov je kľúčovým zameraním medzinárodného práva od vytvorenia Dohovoru o predchádzaní a trestaní genocídy z roku 1948, ktorý podľa medzinárodného práva definoval genocídu ako zločin. Napriek dohovoru, ktorý genocídu stavia mimo zákon, však chýbala politická vôľa zabrániť páchateľom genocídy a prenasledovať ich. Trestné právo neznamená zodpovednosť štátu za trestný čin, ale predstavuje ďalší zdroj ochrany obetí a ukladá štátom zodpovednosť za páchateľov. Nedostatok politickej vôle v medzinárodnom spoločenstve pri podpore prevencie genocídy chýba. Napriek tomu však došlo k významnému pokroku na medzinárodnej úrovni aj prostredníctvom iniciatív prijatých jednotlivými štátmi, ktoré majú prístup k rôznym aspektom ako prevencie, tak reakcie na občasné genocídy. Snáď najdôležitejším bodom úspechov medzinárodného spoločenstva je princíp zodpovednosti chrániť.[4]

Jednou z hlavných otázok pri skúmaní výskytu a prevencie genocídy je pochopenie toho, čo robí kognitívne procesy na individuálnej aj kolektívnej úrovni zraniteľnými voči manipulácii zvonku. Ktoré poskytujú sociálne a politické podmienky a živnú pôdu pre túto manipuláciu do násilia.

Vedci v oblasti štúdií genocídy identifikovali súbor široko rizikových faktorov. Tie zvyšujú riziko pre krajinu alebo sociálnu skupinu pri uskutočňovaní genocídy. Rizikové faktory zahŕňajú širokú škálu politických a kultúrnych faktorov, ktoré vytvárajú kontext, v ktorom je genocída pravdepodobnejšia, ako sú politické otrasy alebo zmena režimu, ako aj psychologické javy, s ktorými je možné manipulovať a využívať ich vo veľkých skupinách ľudí. Prevencia genocídy závisí vo veľkej miere od znalostí a sledovania týchto rizikových faktorov, ako aj od identifikácie včasných varovných signálov, že sa genocída začína formovať.[5]

Vzdelanie je veľkou časťou našich životov. Sú to vedomosti, ktoré nás sprevádzajú celý život. Čo ak nás ale v škole neupozornia, že toto správanie už môžeme považovať za rasistické alebo, že názor vieme ukázať aj inak ako päsťami alebo hádkou. Argument je základ komunikácie. Rozpoznávať pravdivé a lživé argumenty je niekedy ťažké a je škoda, že aj v minulosti ľudia radšej zavierali oči ako by si mali zisťovať a stavať sa systému. Je to práve školstvo lebo deti sú budúcnosť a ich myšlienky sa ešte len kreujú. Preto veľakrát systémy, ktoré chcú niečo zmeniť, menia aj osnovy v školách. Ak by sa v školách viac vyučovalo ako predísť situácii a rozpoznať situáciu, možno by sa veľa veciam v našej histórii dalo predísť. Stačilo by vzdelanie a informovanosť na to, aby sme predchádzali genocídam? Na túto otázku neviem odpovedať. Isté je, že sa tam nachádza mnoho ďalších faktorov, ako politická stabilita alebo vo všeobecnosti politika štátu. Genocídy sa nestávajú zo dňa na deň. Väčšinou im predchádzajú činnosti. Nie je to len armáda (ľudia, ktorí sú postavení pred danú vec a sú presvedčení, že zabiť „tých druhých“ je správne), sú potrebné davy a možno aj oklamanie emócií a využitie slova na to, aby ľudia začali uvažovať o inom  ako nepriateľom. Na genocídy treba veľa zlomených ľudí. Nie je náhodou, že po 1. svetovej vojne, keď bolo Nemecko nestabilné, sa dostal k moci Hitler. A to uvádzam len ako jeden z príkladov.

Ekonomická a politická nestabilita sú dva faktory, ktoré bránia účinnej prevencii genocíd a zločinov proti ľudskosti. Tieto dva faktory sa môžu vyskytnúť nezávisle od seba alebo v rovnakom čase. Politická nestabilita ovplyvňuje širokú komunitu, ale ekonomická nestabilita je skôr individuálnym aspektom. V prípade hrozby útokov genocídy sú ekonomicky zabezpečený jedinci v spoločnosti schopní utiecť. Stabilizovať krajinu nie je ľahké a ani sa to nedá za deň, ale vždy sa nájde cesta. Ak dochádza k nestabilite, treba to zastaviť už v začiatkoch.


Zdroje:

[1] Jaroslav Chovanec a Viliam S. Hotár: Politológia Terminologický a výkladový slovník.  Fakulta Masmediálnej komunikácie UCM Trnava, 2010, s. 102, ISBN 978-80-85717-35-8

[2] Pavel Borša: Pamäť a genocída.  Argo, 2011, s. 78, ISBN: 978-80-25703-68-7

[3] Michal Beňo, Zabudnuté genocídy: Neznáme príbehy krutých činov, ktoré mali zaručiť zánik celých etník a náboženstiev. Refresher, 2017 (online)  https://refresher.sk/49822-Zabudnute-genocidy-Nezname-pribehy-krutych-cinov-ktore-mali-zarucit-zanik-celych-etnik-a-nabozenstiev

[4] BAUMAN Zygmunt. Modernita a holocaust. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladateľstvo, 2010. s. 98 ISBN 978- 80-7419-028-5, str. 194-212

[5] Pavel Borša: Pamäť a genocída.  Argo, 2011, s. 183, ISBN: 978-80-25703-68-7

Vegánstvo ako hnutie sociálnej spravodlivosti

Vegánstvo nie je len trend nového typu diéty pre dosiahnutie ideálov tela. Práve vegáni sú jednými z tých, ktorí kladú dôraz na zamedzenie všetkých foriem krutosti a zneužívania zvierat za účelom jedla, šatstva alebo iným účelom. Súčasný konzum živočíšnych produktov nie je z hľadiska environmentalistiky udržateľný.

V našom článku by sme Vám chceli priblížiť jedno z najmladších sociálnych hnutí, ktoré je spoločnosťou diskutabilne vnímané. Je pravdou, že na Slovensku je vegánstvo, či hnutie za oslobodenie zvierat pomerne mladé oproti západným krajinám, a preto je ťažké ho správne charakterizovať. Jedným z dôvodov je naše nazeranie na vegánstvo, keďže predstavuje súčasný trendový životný štýl, než sociálno-politické hnutie. V rozličných formách politického aktivizmu sa myšlienka odopretia si živočíšnych produktov stáva snahou o transformáciu nazerania na toto odvetvie nášho konzumného spôsobu života.

Ako sme spomenuli, vegánstvo je súčasným trendom životného štýlu, avšak, jeho korene siahajú aj do starovekého Grécka. Filozof a matematik Pytagoras zdôrazňoval úctu k životu, rovnosti a hodnotám všetkých druhov.

Hlavnou kolískou vegánstva je Ázia, kde práve džinisti boli prví, ktorí praktizovali tento spôsob stravovania. Náboženstvo džinizmus vzniklo v 10. storočí v Indii a zaviedlo tolerantnú etiku, ktorá bola založená na absolútnej úcte k všetkému národu a na princípe nenásilia platná pre všetky živé bytosti. Zabíjanie zvierat na dobrovoľnom rozhodnutí je v rozpore s tým, čo hlási doktrína ahimsa, považujúca všetky formy života za posvätné. Princíp násilia sa spája aj s hinduizmom, ktoré ako náboženstvo tiež presadzuje rešpekt k vegánskemu životnému štýlu. Počas renesancie boli znovuobjavené myšlienky zo staroveku, kedy výnimkou nie je ani vegetariánstvo. V 18. storočí ho spopularizovali Voltaire a Rousseau, nakoľko spochybnili tradíciu všežravcov.[1]

Moderné vegánstvo bolo definované v roku 1944, kedy bola vytvorená Vegánska spoločnosť, ktorej predchádzala Vegetariánska spoločnosť založená v roku 1847. Práve rok 1944 sa spája so vzostupom vegánstva ako hnutia založením Vegan Society, ktorej autorom bol známy nemliečny vegetarián Daniel Watson. Založil jednu z najstarších vegánskych organizácií na svete. V období nutnosti vytvorenia označenia pre spoločnosti termín „vegan“ v slovníku neexistoval. Zrodili sa nápady, ako „all-vegan“, „neo-vegetarian“, „dairyban“, „vitan“, „benevore“. Nakoniec bol presadený Watsonov návrh, ktorý používame aj dnes. Pomenovanie „vegan“ vytvorili zo slova „vegetarián“ tak, že z neho vyňal prvé tri a posledné dve písmená a zvyšok spojili. Termín si spoločnosť ľahko osvojila. Napriek historickosti vegánskeho hnutia je len pár rokov, čo možno vegánstvo definovať ako sociálne hnutie.[2]

Slovo vegánstvo je anglicizmus vytvorený z anglického slova veganism, odvodeného od slova vegan. Definícia z roku 1951 špecifikuje, že vegán je človek, ktorý sa snaží žiť bez vykorisťovania zvierat. Konkrétnejšie, vegán zo svojej stravy vylučuje všetky produkty živočíšneho pôvodu (mäso, ryby, mäkkýše, mlieko, vajcia alebo med), zo svojho oblečenia (kožušina, koža, vlna, hodváb, perie) a z akejkoľvek inej oblasti (kozmetika, voľný čas). Postupom času sa definícia vegánstva menila až do roku 1988. Táto charakteristika je platná dodnes: „Filozofia a spôsob života, ktorý sa snaží vylúčiť – pokiaľ je to možné – všetky formy vykorisťovania a krutosti voči zvieratám, či už pre jedlo, oblečenie alebo na akýkoľvek iný účel, a teda podporovať rozvoj a využívanie zvierat na bezplatné alternatívy v prospech ľudí, zvierat a životného prostredia. V stravovacích záležitostiach to označuje prax – vyhýbania sa všetkým výrobkom získaným úplne alebo čiastočne zo zvierat.[3]

V diskusiách na tému vegánstva sa často používajú termíny ako abolicionistické, vegánske a antispeciestické. Aby sme pochopili ich význam, musíme sa vrátiť k základom vegánstva. Vznik súčasného hnutia ovplyvnili tri základné momenty. Prvý bol v roku 1944, kedy došlo k zdrodu konceptu vegánstva. Druhým bol prelomový rok 1947, v ktorom došlo k vytvoreniu vitamínu B12. Tento objav nám umožnil sa zaobísť bez vykorisťovania zvierat pre náš život. Dôležitosť vitamínu B12 bola zdôraznená lekárskym výskumom prostredníctvom štúdie vedenej Frankom Wokesom. A posledným dôležitým momentom v 70. rokoch 20. storočia je práve vzostup témy etiky zvierat ako filozofickej disciplíny. Etiku zvierat možno definovať ako štúdium morálnej zodpovednosti ľudí voči zvieratám. Ide o moderné hnutie, ktorého primárnym cieľom je ukončiť vykorisťovanie zvierat, teda abolicionizmus.[4]

Vegánstvo je v podstate súbor myšlienok smerujúce k praktickému výsledku. Má charakter etického záväzku, ktorého cieľom je odstrániť vykorisťovanie zvierat a spolitizovanie spôsobu života, ktorého jedným z hlavných prostriedkov je bojkot živočíšnych produktov a hľadania alternatív k nim. Môžeme povedať, že nejde o alternatívny výber potravín zo zdravotných, diétnych či módnych dôvodov. V tomto ponímaní odlišujeme vegánstvo od vegánskej stravy, pretože ľudia môžu byť vegánmi aj bez toho, aby sa to týkalo etiky zvierat. Taktiež vegánstvo nemôžeme postaviť na úroveň bezlepkového alebo surového stravovania, ale je ho potrebné chápať ako etický a politický záväzok.[6]

Reakciou na speciesizmus je antispeciesizmus. Ten, odmieta pojem hierarchie medzi druhmi a konkrétnejšie nadradenosť ľudských bytostí nad zvieratami. Táto koncepcia je v protiklade s koncepciou speciesizmu, pričom potvrdzuje, že druh, ku ktorému zviera patrí, predstavuje relevantné kritérium na stanovenie záujmu, ktoré sa musí prejaviť.[8]

Jeho cieľom je rovnako zmeniť kultúrne a spoločenské normy, ako aj zmeniť politické, právne a ekonomické inštitúcie, ktoré tieto hodnoty ratifikujú v organizácii spoločnosti. A čo viac, je to hnutie za sociálnu spravodlivosť. Pod týmto pojmom rozumieme hnutie, ktoré je poháňané ideálom spravodlivosti, a ktoré je proti situáciám nerovnosti a útlaku. Cieľom je spravodlivejší svet. Poznáme viacero hnutí za sociálnu spravodlivosť, ako napríklad hnutie za klimatickú alebo environmentálnu spravodlivosť, hnutie za práva žien alebo hnutia za práva LGBTQ.

Odmietnutie vykorisťovania zvierat má aj ďalšie výhody v súvislosti s ochranou klímy a životného prostredia. Na produkciu živočíšnych bielkovín potrebujeme väčšie množstvo pôdy a zdrojov k vytvoreniu určitého objemu kalórií, v porovnaní s produkciou rastlinných bielkovín. Rastlinná produkcia je energeticky menej náročná, časovo výhodnejšia. Svetový prechod k uprednostňovaniu rastlinnej stravy by predstavoval zníženie hladu vo svete. Živočíšna strava je zodpovedná za 20% svetových emisií. (Four reasons why going plant-based promotes social justice – ProVeg UK. [online]. K dispozícii na: https://proveg.com/uk/four-reasons-why-going-plant-based-promotes-social-justice/.. )

Transport obživy pre zvieratá a následný transport produktov a mäsa prispieva k ich tvorbe. Vegán vytvára 2,5-krát menej skleníkových plynov ako západný všežravec. Živočíšna výroba je jedným z hlavných príčin odlesňovania vo svete. Samotný chov je zodpovedný za zničenie viac ako 70% odlesnenej plochy amazonského pralesa. (Four reasons why going plant-based promotes social justice – ProVeg UK. [online]. K dispozícii na: https://proveg.com/uk/four-reasons-why-going-plant-based-promotes-social-justice/.. )

Odlesňovanie má zásadný vplyv na biodiverzitu a globálne otepľovanie. Výroba mäsa je náročná na spotrebu vody. Rastlinná výroba v priemere spotrebuje päťkrát menej litrov vody ako živočíšna. Nemôžeme opomenúť, že hospodárske zvieratá sú jedným z hlavných príčin znečistenia pitnej vody. Výkaly obsahujúce pozostatky antibiotík pridávaných do stravy, hormónov, chemikálií vytvárajú veľké množstvo amoniaku – plynu zodpovedného za kyslé dažde. Tie ochudobňujú pôdu, narúšajú rovnováhu ekosystémov a znečisťujú vodu v jazerách. Z toho vyplýva, že redukcia živočíšnych potravín spôsobuje výrazne nižší dopad na životné prostredie (pôda, vzduch, voda). Cena, ktorú platíme v supermarkete, neodráža tieto dôsledky, pretože nezohľadňuje mnohé následné ekologické náklady. Konflikty na medzinárodnej úrovni, ktoré sú poháňané nedostatkom pôdy a vody, sú dostatočným spôsobom na spochybnenie našich činov.

Zdroje:

VÉGANISME – LES ORIGINES ÉT DEFINITION DE CE MODE DE VIE, 2022 : MyVeggie.[online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://myveggie.fr/origines-veganisme/>.

THE VEGAN SOCIETY, HISTORY, 2022 : The Vegan Society .[online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://www.vegansociety.com/about-us/history>.

VEGÁNSTVO – DEFINÍCIA A KRÁTKA HISTÓRIA, 2020 : Definícia vegánstva .[online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://vegevega.sk/veganstvo/veganstvo-definicia-a-kratka-historia/>.

CLAIRE SUDDATH, 2008 : STRUĆNÁ HISTÓRIA VEGÁNSTVA .[online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://time-com.translate.goog/3958070/history-of-veganism/?>.

A. COCHRANE, 2022 : Veganism as a political solidarity. Beyond ethical veganism. [online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/josp.12460>.

CÉDRIC SUEUR, 2019 : Speciesm, antispeciesm and animal rights. [online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://hal.science/hal-03820300/document>

ANIMAL ETHICS, 2021 : Veganism and antispeciesm. [online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://www.animal-ethics.org/veganism-and-antispeciesism/>.

BRENNA DALDORPHOVÁ, 2017 : March to close all slaughterhouses. [online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://www.france24.com/en/20170611-france-activists-call-slaughterhouse-closure-meat-protests-L214>.

NILOTPAL KALITA, 2023 : Four reasons why going plant based promotes social justice. [online]. [cit. 17.3.2023]. Dostupné na internete : <https://proveg.com/uk/four-reasons-why-going-plant-based-promotes-social-justice/>.

Hnutie za globálnu spravodlivosť

Globalizácia je vývojový stupeň spoločnosti, ktorý sme dosiahli následkom jej vývoja v prielome dejín. Proces globalizácie bol vymedzený samotným ľudským poznaním, vedecko-technickým progresom a transformáciou prístupu týchto poznatkov. V dnešnom ponímaní globalizáciu najviac ovplyvňuje využívanie moderných informačno-komunikačných technológií, ktoré len urýchľujú „prekonávanie času“ a transformáciu vedecko-technického rozvoja.

Všeobecne uznávaným faktorom, ktorý vopred ustanovil podobizeň globalizácie, je chronologické a etapovité odstraňovanie bariér, ktoré stoja na ceste k centralizovane riadenému kapitálu. Dôkazom, ktorý potvrdzuje toto tvrdenie o rozvoji spoločenského trhového priestoru (tok peňazí, tovarov a služieb, pracovnej sily) je uvádzaný rýchly ekonomický rast. Môžeme to vidieť aj na prírastkoch hrubého domáceho produktu jednotlivých štátov, ale aj na raste celosvetového hrubého produktu.

Ak porovnávame vývoj spoločnosti a samotnej globalizácie, globalizácia nedosiahla univerzálneho charakteru. Natrafila na už vytvorené civilizačné, kultúrne, ideové a iné bariéry. Z týchto dôvodov boli vytvorené rozdielne štruktúry vyznávaných hodnôt, z ktorých sa neskôr stali organizácie akými sú Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA), Európska únia (EU), Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Vzťahy medzi týmito organizáciami sú blízko prepojené a meniace sa na základe nimi vyznávaných hodnôt. V minulosti pôsobili viac lokálne. Dnes tieto organizácie majú celosvetový charakter.[1]

Rast ekonomických ukazovateľov je priamo úmerne spojený s environmentálnymi, sociálnymi a kultúrnymi problémami. Dopadom globalizácie je zvyšovanie nerovnosti a rozdielov v životných podmienkach časti populácie, predovšetkým v rozvojových oblastiach sveta. Kým priemyselný „Sever“ profituje z globalizácie, rozvojový „Juh“ dopláca na rozdiel týchto nerovností plynúci z globalizačného procesu. Reakciou na vznikajúce problémy a nerovnosti je aj samotná organizácia antiglobalizačných hnutí. Ich aktivitu evidujeme od protestu v Seattli v roku 1999, ktorý si ešte priblížime. Antiglobalizačné hnutia majú korene ešte v roku 1968 a postupom 70. a 80. rokov aj vo forme inštitúcií.[2] 

Antiglobalizačné hnutie, alebo inak zvané aj protiglobalizačné hnutie je sociálne hnutie kritické voči ekonomickej globalizácii. Hnutie označujeme viacerými názvami.  Najpopulárnejší a najviac výstižný v zmysle cieľa tohto hnutia, je názov Hnutie za globálnu spravodlivosť. Ďalšími názvami sú hnutie za zmenu globalizácie, hnutie proti globalizácií, hnutie proti korporátnej globalizácii, hnutie proti neoliberálnej globalizácii.

Aktivisti antiglobalizačného hnutia vyznávajú široké spektrum navzájom súvisiacich myšlienok. Spoločne sa zhodujú na boji proti veľkým nadnárodným korporáciám, ktorých moc uplatňovaná cez obchodné dohody len zhromažďuje kapitál a zvyšuje rozdiely v životnej úrovni. Ničia integritu národnej legislatívnej autority, zasahujú do nezávislosti a suverenity štátu. Ich činnosť nenapomáha k ochrane životného prostredia. Teda v praxi to znamená, nadnárodná spoločnosť si zvolí krajinu v rozvojovom „Juhu“, ktorá najviac ekonomicky vyhovuje jej podnikateľskému plánu. Rozhodne sa pre založenie novej výrobnej linky, pobočky, čo samozrejme predstavuje pre vládu danej krajiny príjem, zníženie nezamestnanosti a zvýšenie HDP. Avšak, zohľadniť pracovné podmienky zamestnancov, výšku platu, alebo vedľajší produkt výroby, teda, znečistenie životného prostredia krajiny už nie je v záujme vlády. Týmto spôsobom funguje väčšiny nadnárodných spoločností, ktorých výrobky máme každý deň na sebe, so sebou a v našej domácnosti.

Aktivisti antiglobalizačného hnutia veria, že koncom 20. storočia vládnuce elity, alebo táto „globálna oligarchia“, využila expanziu svetových trhov pre svoje vlastné záujmy. Brettonwoodske dohody v kombinácii s nadnárodnými korporáciami pomohli k vytváraniu globalizácie. Nazývame to aj globalizáciou zhora. Aktivisti veria, že medzinárodné dohody a globálne finančné inštitúcie ako Medzinárodný menový fond, Svetová obchodná organizácia narušujú mieste rozhodovanie a ovplyvňujú vnútropolitické dianie.[3]

Samotný pojem Hnutie za globálnu spravodlivosť prvýkrát teoreticky definoval britský novinár, ekologický a politický aktivista George Monbiot v knihe Vek súhlasu: Manifest nového svetového poriadku (2003) ako pojem, ktorý zastrešuje všetky globálne organizácie a jednotlivcov, ktorí vynakladajú úsilie o nastolenie spravodlivosti v distribúcii materiálnych a duchovných statkov v celosvetovom meradle. V danej publikácii predkladá plán organizácie svetového parlamentu, zloženého z počtu 600 členov svetovej vlády, ktorá by mala regulovať a zastrešovať nadnárodné organizácie a spoločnosti.[4]

Cieľom Hnutia za globálnu spravodlivosť nie je boj proti globalizácii ako takej, ale dosiahnutie obmedzenia moci nadnárodných korporácií v ekonomickej oblasti. Rozšíriť kontrolu na oblasť politiky, sociálnej redistribúcie a ochrany prírody. Vo finálnej fáze procesu by mala byť sformovaná politická demokratická kontrola globalizačného procesu.[5]

Hnutiu ide o dosiahnutie istej globálnej spravodlivosti a zabezpečenie spravodlivej distribúcie všetkých výhod globalizácie pre každého, a nie len pre bohatý Sever. Tieto zámery vedú k predstave o celosvetovej politickej autorite v hierarchickom usporiadaní, Svetový štát so svetovou vládou a s globálnym riadením sveta. Ide o dezintegráciu korporatívnej osoby a fundamentalizmu voľného trhu. Zvyšovanie diferencie v sociálnej a ekonomickej oblasti medzi Severom a Juhom zvyšuje moc a polarizáciu sveta. Neoliberálna ekonomická politika len poskytla bohatším štátom výhodu pred rozvojovými krajinami, čo viedlo k ich vykorisťovaniu a zväčšeniu rozdielov v globálnom bohatstve.[6]

Hlavným iniciačným aktom aktivistov antiglobalizačného hnutia bol protest v meste Seattle v štáte Washington, ktoré bolo hosťujúcim mestom konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v roku 1999. Témami konferencie boli prehodnotenia neriadení a inovácia práv obchodu. Táto konferencia dopadla neúspešne – bez toho, aby sa účastníci snažili prijať aspoň nejaké opatrenie alebo riešenia. Konferencia sa diala na prelome novembra a decembra daného roka. Protest bol zameraný na práva pracovníkov, environmentálnu bezpečnosť, sociálne problémy. Z protestu päťdesiatich tisícov ľudí sa postupom piatich dní zvýšil na protest jednej sto tisícky.[7]

Na tomto antiglobalizačnom proteste sa nachádzali ideovo odlišné skupiny, hnutia, ktoré však bojovali sa spoločnú vec – zmenu. Prítomní boli environmentalisti, feministky, bojovníci za ľudské práva a práva zvierat, občianske práva v Európe, latinskej Amerike, alebo iných krajinách, ktoré sú alebo boli kolóniami iných mocností. Nachádzali sa tam aj anarchisti, členovia, či už krajnej ľavice alebo pravice. Z veľkej skupiny protestujúcich sa malá skupina pustila do násilností, čo však vyústilo do silného zásahu seattleskej polície aj národnej gardy. Bol vyhlásený stav núdze. Členovia policajného zboru zatýkali protestujúcich a výtržníkov. Odháňali protestujúcich vodnými delami a slzným plynom. Aj z týchto dôvodov sa o proteste v Seattle hovorí aj ako o „Battle of Seattle“, teda bitke o Seattle.[8]

Útoky môžeme deliť na dva druhy, na základe cieľa útoku. Máme ciele radikálnejších antiglobalistov, ako boli prevádzky nadnárodných korporácií, či už značky Nike, McDonalds, a pod. Cieľom druhej skupiny bol akýkoľvek hnuteľný a nehnuteľný majetok v protestnej zóne, čo predstavovalo ciele antikapitalistov a anarchistov. Počas protestov boli viaceré budovy evakuované z dôvodu hlásenia bombových útokov, ktoré neboli potvrdené. A práve tieto násilnosti a falošné poplašné správy menšej skupiny vrhli na celý protest svetlo nepochopenia. Z pohľadu verejnosti išlo o stretnutie radikálov bez jednotného ideového cieľa a konkrétnych požiadaviek. Skupiny, ktorá „nevie za čo vôbec bojuje“.[9]

Máme viacero zdrojov, ktoré opisujú daných päť protestných dní. Pokladáme za podstatné podotknúť cez optiku akého zdroja nazeráme na udalosti v Seattli. Reporty a články z korporátnych médií vykresľujú protest ako útok na mesto a jeho obyvateľov. Každopádne, korporátne médiá sú častokrát platené inými väčšími korporáciami.

Aj napriek nesúrodosti celej skupiny je potrebné poukázať na mobilizačný potenciál celého protestu. Spomínaný počet protestujúcich boli aktivisti, z každého kúta sveta, a to hovoríme len o počte aktivistov. V tomto počte nie sú zahrnutí účastníci z konferencie, žurnalisti alebo zmobilizované zásahové zložky.[10]

Ako výnimka potvrdzuje pravidlo, tak nie každé hnutie, ktoré sa vyhradzuje voči neliberálnemu svetovému systému pokladáme za antiglobalizačné. S podobným názvom ale iným ideovým konceptom máme aj hnutie antikapitalistické. Kým cieľom antiglobalizačného hnutia je zastrešiť systém a obchod nadnárodných korporácií a vytvoriť inštitúciu ich kontroly, antikapitalistickému hnutiu ide o absolútne zrútenie kapitalistického systému západného sveta a silnú centralizáciu ekonomiky. Ako sme už spomenuli, antiglobalizačné hnutie sa snaží zmenšiť moc nadnárodných spoločností, a tým vytvoriť menší rozdiel v distribúcii hmotných a duchovných statkov. Napriek inému cieľu sa obe hnutia zúčastňujú protestov druhého hnutia. Z tohto dôvodu pokladáme za dôležité rozlišovať medzi antiglobalizačným hnutím a hnutím antikapitalistickým. Súčasťou antikapitalistického hnutia býva krajná ľavica ako aj anarchisti. Avšak, ako sme spomínali, tí sú častou súčasťou aj antiglobalizačných hnutí, a z tohto dôvodu vie byť náročné diferencovať medzi jedným a druhým hnutím.

Od januára roku 2012 vnímame silnejšiu rétoriku voči trhovému globálnemu mechanizmu. Priamoúmerne aj antiglobalizačné hnutia vystupujú ostrejšie voči svetovému trhu. Niektorí situáciu charakterizovali ako „turbokapitalizmus“ (Edward Luttwak), „trhový fundamentalizmus“ (George Soros), „kasínový kapitalizmus“ (Susan Strange), alebo termín „McWorld“ (Benjamin Barber), čím vystupujú ešte agresívnejšie voči svetovému trhu, na čo následne odpovedá aj antiglobalizačné hnutie a miestami sa stáva viac radikálnejším, až používa rétoriku krajnej ľavice.

Médiá po spomínanom roku 2012, ale aj teoretici, sociológovia a politológovia sa na tému antiglobalizačných hnutí začali vyjadrovať ako o antikapitalistických zároveň. Reagovali tým najmä na antiglobalizačný pochod v Londýne. Túto silnú kritiku sprevádzajú argumenty:

  1. Nikdy neexistovali žiadne antiglobalizačné hnutia. Išlo len o nový termín použitý médiami a menšej skupiny, na zviditeľnenie a zvýšenie čitateľnosti. Išlo o marketingový ťah.
  2. Po funkčnom období amerického prezidenta Busha a jeho aktivitách na blízkom východe, spoločne s ekonomickým krachom, trh už nie je najhlavnejšou prioritou pre aktivistov a médiá by mali označenie pre antiglobalizačné hnutie zmeniť.
  3. Aktivisti sa radikalizovali. Kritika nie je namierená na globalizačné procesy. Problém je kapitalizmus samotný.
  4. Globalizácia jednoducho vyhrala. Nedá sa voči nej bojovať. Je to niečo, čo vytvoril človek sám, a sám ho zvrátiť nevie, jedine, ak sa globálny svet zničí sám. Čo v inej reči znamená, kým sa neminú všetky zdroje a alternatívy pre pokračovanie konzumného sveta. Pri dnešnom prepojenom svete je náročné ho rozdeliť.[11]

„Proces globalizácie nevedie len k prehlbovaniu spotrebného charakteru spoločnosti, ale aj menej kontrolovateľným formám hromadenia finančného kapitálu v rukách oligarchie!“

(VODZINSKÝ, Vladimír. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. str. 202)

Jedným z najhorších dôsledkov a zároveň vedľajším produktom globalizácie je rýchly rast čiernej a šedej ekonomiky, akými je obchod so zbraňami, drogový priemysel, alebo obchod s bielym mäsom. Ide o nekontrolovateľné spoločenské štruktúry, ktoré vznikajú paralelne s rastom globalizácie. Tieto štruktúry kontrolujú finančné toky, ktoré až prečerpávajú rozpočty ekonomík tých najvyspelejších spoločenstiev. Snahu presadiť sa v globálnom priestore zakrýva činnosť týchto paralelných štruktúr. Mnohokrát sa snažia svoju činnosť odvolať na používanie ľudských práv.

Príkladom z minulosti je situácia kedy sa zakladatelia Európskeho hospodárskeho spoločenstva EHS (predchodcu Európskej únie) snažili zakryť snahu o zabránenie opätovného silného postavenia až dominancie Nemecka vo vojenskej a ekonomickej sfére.[12]

„Podstatou je, že ekonomická moc sa dostala do rúk zahraničných finančno-priemyselných korporácií“ 

(VODZINSKÝ, Vladimír. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. str. 202)

Čo znamená, že jednotlivé národné štáty mali už len zodpovednosť za hospodárske vedenie spoločnosti. Privatizačné procesy spoločnosti pripravili národné štáty o možnosť ich funkčnej realizácie. Dnes väčšina národných štátov nachádza v situácii, kedy ich rozvoj je dotovaný finančnými fondmi, ako aj Slovensko je dotované fondmi Európskej únie. Financie zo zahraničia sú posielané so zámerom stimulovať rast spoločnosti, samozrejme, aby vyhovovali zámerom zahraničného investora. Takýmto spôsobom nadnárodné korporácie získavajú nadvládu nad samotnými krajinami a určujú rytmus a  pravidlá svetového obchodu.[13]

Antiglobalizačné hnutia si uvedomujú dopady globalizácie na spoločnosť, kultúru a svetovú ekonomiku. Avšak, spôsob akým upozorňujú na problém je častokrát nepochopený a bez silného ideového konceptu. Sme v dobe, kedy trh udáva smerovanie politiky, a nie naopak. Neoliberalizmus verí, že všetky otázky si vyrieši trh. Podľa tejto premisy trh nájde odpoveď aj na tento problém. Otázkou je, či to bude ešte predtým ako spotrebuje všetky existujúce zdroje.

Je potrebné, aby vládne špičky nastavili hranice, resp. súbor hodnôt a podmienok, ktoré by zabezpečili udržateľné formy rozvoja trhu. Avšak, aspekt morálky a etiky v trhovom priestore nemá miesto, keďže mať pre seba je viac ako mať pre nás a tých, čo prídu po nás.


Zdroje:

[1] VODZINSKÝ, Vladimír. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. str. 200

[2] KOLÁŘOVÁ, Marta. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Gender sondy. str. 23

[3] VODZINSKÝ, Vladimír. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. str. 24

[4] Hnutie za globálnu spravodlivosť | Encyclopaedia Beliana – slovenská všeobecná encyklopédia. [online]. K dispozícii na: https://beliana.sav.sk/heslo/hnutie-za-globalnu-spravodlivost..

[5] KOLÁŘOVÁ, Marta. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Gender sondy. str.32

[6] Hnutie za globálnu spravodlivosť | Encyclopaedia Beliana – slovenská všeobecná encyklopédia. [online]. K dispozícii na: https://beliana.sav.sk/heslo/hnutie-za-globalnu-spravodlivost..

[7] Shah, A. (2001). WTO Protests in Seattle, 1999 — Global Issues. [online]. K dispozícii na: https://www.globalissues.org/article/46/wto-protests-in-seattle-1999. [Otvorené 1 Apr. 2023].

[8] KOLÁŘOVÁ, Marta. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Gender sondy. Str.30

[9] Brandon, J. The Battle of Seattle – US History Scene. [online]. K dispozícii na: https://ushistoryscene.com/article/the-battle-of-seattle/..

[10] World Trade Organization Protests in Seattle – CityArchives | seattle.gov. [online]. K dispozícii na: https://www.seattle.gov/cityarchives/exhibits-and-education/digital-document-libraries/world-trade-organization-protests-in-seattle..

[11] Keating, J. (2009). When did anti-globalization become anti-capitalism? – Foreign Policy. [online]. K dispozícii na: https://foreignpolicy.com/2009/04/01/when-did-anti-globalization-become-anti-capitalism/. [Otvorené 1 Apr. 2023].

[12] VODZINSKÝ, Vladimír. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. str. 202

[13] VODZINSKÝ, Vladimír. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2015. str. 202-204

Vývoz ukrajinských obilnín počas ruskej invázie na Ukrajine

Rusko aj Ukrajina patria medzi najväčších vývozcov obilnín a hnojiva, preto má súčasná vojna na Ukrajine celosvetový dopad najmä na potravinovú bezpečnosť. Predovšetkým sa týka množstva rozvojových štátov v Ázii a Afrike, ktoré dovážali značnú časť obilnín práve z Ukrajiny. V článku sa venujeme časovému obdobiu od začiatku ruskej invázie (24. februára 2022) do apríla 2023, pričom popisujeme postavenie Ukrajiny na svetovom trhu s obilninami pred ruskou inváziou a venujeme sa bezprostredným dôsledkom ruskej invázie na možnosti Ukrajiny produkovať a exportovať obilniny. V druhej časti textu sa zameriavame na zmluvu s názvom Black sea grain initiative medzi Ukrajinou, Ruskom a Tureckom o vytvorení morského koridoru pre vývoz obilnín z Ukrajiny a zohľadňujeme udalosti, ktoré viedli k jej podpísaniu.

V roku 2020 tvoril vývoz poľnohospodárskych produktov až 41% celkového exportu Ukrajiny. V poľnohospodárskom sektore je zamestnaných až 14% obyvateľstva.[1] Pre lepšie pochopenie celosvetového významu ukrajinských exportov obilnín je vhodné uviesť konkrétne čísla.

         Ukrajina je:

  • najväčším vývozcom slnečnicového oleja – 46% podiel svetového vývozu;
  • tretím najväčším vývozcom repky olejnej – 20% podiel svetového vývozu;
  • tretím najväčším vývozcom jačmeňa – 17% podiel svetového vývozu;
  • štvrtým najväčším vývozcom kukurice – 12% podiel svetového vývozu;
  • piatym najväčším vývozcom pšenice – 9% podiel svetového vývozu.[2]

Mapa štátov dovážajúcich ukrajinskú pšenicu

Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2022/03/how-to-contain-the-cascading-impacts-of-war-in-europe-s-breadbasket

Na mape môžeme vidieť, že ukrajinská pšenica sa vyváža najviac do štátov Afriky, Stredného východu a juhovýchodnej Ázie.

Graf znázorňujúci cieľové štáty pre vývoz ukrajinskej pšenice

Zdroj: https://oec.world/en/profile/country/ukr?yearlyTradeFlowSelector=flow1 

Výpadky produkcie a blokáda ukrajinských prístavov znemožňujúca vývoz obilnín má celosvetový dopad, najmä pre rozvojové štáty, kde je ohrozená potravinová bezpečnosť. Aj napriek tomu, že sa o Ukrajine hovorí ako o obilnici Európy, väčšina jej vývozu pšenice smeruje do Ázie (59%) a do Afriky (36%), zatiaľ čo do štátov Európy smeruje len zhruba 5% ukrajinskej pšenice.[3] Viaceré štáty dovážajú značnú časť pšenice práve z Ukrajiny, napríklad Egypt dováža 23% svojej pšenice z tohto východoeurópskeho štátu.[4] Extrémnym príkladom je Libanon, ktorý podľa údajov svetového ekonomického fóra dováža až 80% svojej pšenice z Ukrajiny. [5] Blokáda ukrajinských prístavov spôsobila problém aj pre Svetový potravinový program, ktorý odoberal až 40% pšenice práve z Ukrajiny.[6] Zastavenie takmer polovice dodávok pšenice Svetového potravinového programu ďalej prehĺbilo krízu v štátoch ako Jemen, Južný Sudán, Etiópia či Somálsko.

Vývoj ceny pšenice v roku 2022

Zdroj: https://www.macrotrends.net/2534/wheat-prices-historical-chart-data 

Aj keď sa mnohým štátom darí hľadať alternatívy a dovážať pšenicu či ďalšie obilniny z iných štátov, výpadok ukrajinských obilnín mal za následok vyššie ceny obilnín na trhoch. Ako môžeme vidieť v grafe vyššie, cena pšenice deň po invázii výrazne stúpla až na 13 $ za bušel (merná jednotka pre obilniny na burze, 1 bušel = 27,216 kg pšenice).[7] To malo za následok nárast ceny pšenice a produktov z nej vyrobených. Aj keď zakrátko cena pšenice o niečo klesla, stále sa až do júna držala pomerne vysoko. Z tejto situácie profituje Rusko, ktoré je najväčším svetovým vývozcom pšenice.

Rastúca cena obilnín najviac zasiahla obyvateľstvo rozvojových štátov, ktoré za potraviny dávajú najväčšiu časť príjmu. Je potrebné spomenúť, že potravinová bezpečnosť v mnohých štátoch bola už pred vojnou na Ukrajine ohrozená počas pandémie COVID-19, či suchom alebo extrémnymi výkyvmi počasia v dôsledku klimatickej zmeny. Situáciu zhoršil aj fakt, že Rusko, najväčší svetový vývozca hnojív s 13% podielom svetového vývozu, tento rok výrazne obmedzilo vývoz hnojív.[8]

Väčšina ukrajinskej pšenice a obilnín sa z krajiny vyvážala cez ukrajinské prístavy na pobreží Čierneho mora. Krátko po začiatku vojny sa však niektoré z nich ocitli v bojovej zóne a ostatné boli zamínované a blokované ruským námorníctvom. Vojna mala za následok úplné zastavenie vývozu ukrajinských obilnín cez Čierne more.[9] Aj keď sa ako riešenie  zvažovali alternatívne spôsoby vývozu obilnín, napríklad železničnou dopravou cez štáty na západ od Ukrajiny, táto cesta by bola len dočasným riešením a kapacitne by nedokázala nahradiť námornú dopravu. Nehovoriac o zničenej cestnej a železničnej infraštruktúre potrebnej na prepravu obilnín do prístavov.

Rusko je taktiež obviňované z toho, že z okupovaných území vyváža obilie na vlastné územie, kde ho mieša s ruským obilím a následne exportuje do sveta. Potvrdzujú to nielen farmári žijúci na okupovaných územiach, ale nasvedčuje tomu aj veľký nárast vývozu obilnín z ruských prístavov v Čiernom mori, ako aj satelitné snímky. [10, 12]

Vojna ohrozila možnosti Ukrajiny obilniny nielen vyvážať, ale aj produkovať. Ruské rakety často dopadajú na polia, čo má za následok rozsiahle požiare a škody na úrode. Zničené je množstvo síl, skladísk a techniky. Taktiež, nevybuchnutá munícia na poliach predstavuje nebezpečenstvo aj do budúcnosti.[14] Všetky tieto faktory ohrozujú budúcu schopnosť Ukrajiny produkovať obilniny.

Ruská invázia prirodzene mala vplyv aj na sejbu. Väčšina ukrajinskej pšenice za minulý rok bola zasiata ešte pred vojnou.[15] Okrem týchto faktorov ukrajinských farmárov sužuje aj neistota spojená s nízkou cenou za ukrajinskú pšenicu a vysoké ceny hnojív. Oba aspekty majú za následok to, že bolo zasiatej omnoho menej pšenice, s použitím menšieho množstva hnojív. Výsledkom bude menšia úroda pravdepodobne nižšej kvality. Všetky spomenuté faktory a samozrejme aj fakt, že Rusko okupuje značnú časť ukrajinského územia mali za následok, že celková plocha, na ktorú bola vysadená pšenica počas vojny, je iba 3,6 miliónov hektárov. V porovnaní s predošlým rokom, kedy išlo o územie 6,1 milióna hektárov, ide o pokles až 41%.[16]

Black sea grain initiative

Koncom apríla 2022, generálny tajomník OSN António Guterres uskutočnil sériu návštev a rokovaní s tureckým prezidentom Erdoganom, ruským prezidentom Putinom a ukrajinským prezidentom Zelenským.[17] Počas týchto stretnutí sa postupne začalo črtať riešenie vzniknutej situácie a spôsob ako umožniť vývoz ukrajinských obilnín cez Čierne more. V júni 2022 sa v Turecku stretli ministri obrany Ruska a Turecka počas rokovania diskutovali o možnosti otvorenia koridoru z ukrajinských prístavov pre vývoz obilnín.[18] Zároveň sa v júni uskutočnilo stretnutie prezidenta Putina s predsedom Africkej únie Mackym Sallom. Predmetom stretnutia malo byť uvoľnenie blokády ukrajinských prístavov a riešenie potravinovej bezpečnosti afrických štátov.[20]

Začiatkom júla ruský minister zahraničia, na tlačovej konferencii v Ankare povedal, že Ukrajina kladie prekážky vo vývoze obilnín cez Čierne more tým, že zamínovala svoje prístavy. Zároveň dodal, že po odmínovaní ukrajinských prístavov je Rusko pripravené spolupracovať.[21]

Výsledkom rokovaní bolo podpísanie Iniciatívy za bezpečnú prepravu obilia a potravín z ukrajinských prístavov dňa 22. júla 2022. Na základe zmluvy sa Rusko, Ukrajina a Turecko zaviazali zriadiť bezpečný koridor pre lode prevážajúce potraviny, poľnohospodárske produkty a hnojivo z ukrajinských prístavov. Zároveň bolo zriadené kontrolné stanovište v Turecku, kde budú tými zložené z personálu zúčastnených strán kontrolovať lode plaviace sa do/z ukrajinských prístavov, či neprevážajú nedovolený náklad alebo personál. Zmluva bola podpísaná na obdobie 120 dní.[22] Krátko po jej podpísaní Rusko odpálilo štyri rakety na Odesu, dve z nich dopadli do prístavu.[23] Tento útok vyvolal pochybnosti o tom, či Rusko bude brať dohodu vážne a či sa koridor pre vývoz ukrajinských obilnín skutočne zrealizuje.

Napriek útoku sa však Ukrajina pripravila na obnovu vývozu obilnín. Prvá loď s názvom Razoni vyplávala z Odesy s nákladom 26 000 ton kukurice. Po kontrole v Istanbule smerovala do Libanonu.[24] Morský koridor fungoval bez väčších problémov, aj napriek tomu, že sa Rusko viackrát vyhrážalo odstúpením od dohody. Konkrétne po ukrajinskom útoku dronmi na ruskú flotilu zakotvenú v Sevastopole.[25] Nakoniec všetky zúčastnené strany v novembri – krátko pred vypršaním platnosti dohody – súhlasili s jej predĺžením o ďalších 120 dní.[26] Podľa údajov ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva za mesiac október Ukrajina vyviezla porovnateľné množstvo obilnín ako pred vojnou.[27]

Krátko pred vypršaním dohody bola jej platnosť v marci 2023 opätovne predĺžená. Tentokrát však už iba o 60 dní, Rusko totiž podmienilo predĺženie zmluvy po máji 2023 zrušením niektorých sankcií, ktoré bránia vo vývoze ruských obilnín a hnojív. Aj keď na tieto komodity nie sú uvalené sankcie, Rusko tvrdí, že ich vývoz obmedzujú sankcie v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, či dopravy.[28]

Aj napriek počiatočnému skepticizmu a pochybách o tom, či Ruská federácia bude dodržiavať dohodu Black sea grain initiative sa docielený konsenzus dá považovať za veľký úspech. Dohoda ukončila takmer pol roka trvajúcu blokádu ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Prísun ukrajinských obilnín na svetový trh mal za následok zníženie ich cien. Aj napriek  tomu, že koncom októbra hrozilo, že Rusko od dohody odstúpi, alebo ju odmietne predĺžiť, je v apríli 2023 dohoda stále v platnosti. Podľa záznamov centra koordinujúceho prepravu obilnín cez Čierne more od podpísania dohody prebehlo už vyše 1050 plavieb s celkovým nákladom vyše 28 miliónov ton obilnín, prevažne kukurice a pšenice.

Zdroje:

[1] Ukraine Agricultural Production and Trade [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.fas.usda.gov/sites/default/files/2022-04/Ukraine-Factsheet-April2022.pdf>.

[2] Ukraine’s food exports by the numbers  [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.weforum.org/agenda/2022/07/ukraine-s-food-exports-by-the-numbers/>. 

[3] Exports of Ukraine  [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://oec.world/en/profile/country/ukr?yearlyTradeFlowSelector=flow0>. 

[4] Wheat in Egypt [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/wheat/reporter/egy>. 

[5] How to contain the cascading impacts of war in ‘Europe’s breadbasket’ [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.weforum.org/agenda/2022/03/how-to-contain-the-cascading-impacts-of-war-in-europe-s-breadbasket>. 

[6] Forty Percent of the World Food Program’s Wheat Supplies Come from Ukraine [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/forty-percent-world-food-programs-wheat-supplies-come-ukraine>. 

[7] Wheat Prices – 40 Year Historical Chart [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.macrotrends.net/2534/wheat-prices-historical-chart-data>. 

[8] Russia extends quotas for fertiliser exports to help domestic farmers  [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-fertilisers-idUSKBN2NH1G4>. 

[9] Mines, Port Damage Threaten Revival of Sea Route for Ukraine Grain  [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.wsj.com/articles/mines-port-damage-threaten-revival-of-sea-route-for-ukraine-grain-11656754200>.

[10] How Russian Ships Are Laundering Grain Stolen From Occupied Ukraine [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.bloomberg.com/graphics/2022-russian-stolen-grains/>. 

[11] Tracking where Russia is taking Ukraine’s stolen grain  [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.bbc.com/news/61790625>. 

[12] Turkey seizes Russian ship carrying ‘stolen’ Ukrainian grain  [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.theguardian.com/world/2022/jul/05/ukraine-russia-turkey-ship-grain-stolen>. 

[13] ‘They’re burning our crops on purpose’: Ukraine says Russia deliberately torching grain fields   [online], [02/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.france24.com/en/europe/20220720-they-re-burning-our-crops-on-purpose-ukraine-says-russia-deliberately-torching-grain-fields>. 

[14] World Agricultural Production Movements  [online], [26/01/2023]. Dostupné na internete: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf>. 

[15] World Agricultural Production Movements  [online], [26/01/2023]. Dostupné na internete: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf>.

[16] Analysis: Ukraine’s sparse wheat plantings sow further trouble for global food security Movements  [online], [26/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.reuters.com/markets/commodities/ukraines-sparse-wheat-plantings-sow-further-trouble-global-food-security-2022-11-15/>. 

[17] Beacon on the Black Sea  [online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative>. 

[18] Russia, Turkey discuss grain export corridor from Ukraine [online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.aljazeera.com/news/2022/6/7/russia-turkey-discuss-grain-exports-corridor-from-ukraine>. 

[19] African Union leader Macky Sall to meet Putin on Friday to ‘free cereal stocks’[online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.politico.eu/article/african-union-leader-macky-sall-meet-putin-friday-free-cereal-stocks/>. 

[20] EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine [online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en>.

[21] Lavrov says onus is on Ukraine to de-mine ports to allow grain shipments [online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.reuters.com/world/europe/lavrov-says-onus-is-ukraine-de-mine-ports-allow-grain-shipments-2022-06-08/>. 

[22] Initiative on the Safe Transportation of Grain and Foodstuffs from Ukrainian Ports [online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/black_sea_grain_initiative_full_text.pdf>. 

[23] Russia fires missiles at Odesa port hours after signing grain export deal [online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.theguardian.com/world/2022/jul/23/russia-fires-missiles-odesa-port-hours-after-grain-export-deal>. 

[24] First grain ship leaves Ukraine: What, where and why it matters [online], [10/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/1/first-grain-ship-leaves-ukraine-what-where-and-why-this-matters>. 

[25] How much grain has been shipped from Ukraine?  [online], [11/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.bbc.com/news/world-61759692>. 

[26] Ukraine grain export deal extended for four months  [online], [11/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.aljazeera.com/news/2022/11/17/ukraine-grain-export-deal-extended-for-four-months>. 

[27] Ukraine Oct grain exports almost return to pre-war levels – ministry [online], [11/01/2023]. Dostupné na internete: <https://www.reuters.com/markets/europe/ukraine-oct-grain-exports-almost-return-pre-war-levels-ministry-2022-10-17/>. 

[28] Ukraine Black Sea grain deal extended for at least 60 days [online], [23/04/2023]. Dostupné na internete: <https://www.reuters.com/markets/commodities/black-sea-grain-deal-extended-turkey-ukraine-say-2023-03-18/>. 

[29] Vessel Movements  [online], [23/04/2023]. Dostupné na internete: <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements>.