O nás

Študentský odborný internetový časopis Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach

Časopis vznikol ako súčasť riešenia projektu:

KEGA: Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov (014UPJŠ-4/2020)

3. modul – Študentský odborný internetový časopis 
Keďže pre otázky aktívneho občianstva a problematiku politického extrémizmu je charakteristický problém rýchlej straty aktuálnosti informácií využívaných aj v procese vzdelávania, považujeme za potrebné klasické edukačné nástroje doplniť o nové, dynamickejšie, formy vzdelávania a o nové multimediálne nástroje blízke študentom 21. storočia. Aj preto má byť výstupom projektu, okrem klasických vysokoškolských učebníc (publikovaných okrem tlačenej verzie aj v elektronickej forme), najmä tvorba elektronického obsahu na webovom portáli. Ten by mal mať podobu študentského odborného internetového časopisu. Jeho obsah by mal byť tvorený, okrem riešiteľského kolektívu projektu, najmä samotnými študentmi a to pod odborným dohľadom garantov zapojených predmetov. Pozitívnych efektov takejto formy realizácie projektu by malo byť viacero, z nášho pohľadu za najdôležitejšie považujeme: 

 • zabezpečenie širokej dostupnosti relevantných informácií o teoretických výstupoch vybraných problematík a rozšírenie možností ich využiteľnosti a to nielen v edukačnom procese; 
 • dôraz na možnosti priebežných aktualizácií súvisiacich s neustálou premenou politických systémov; 
 • posilnenie vedomostí z problematiky politických procesov, aktívneho občianstva, nebezpečenstva občianskej pasivity a nezáujmu o veci verejné; 
 • zmena roly študenta z pasívneho prijímateľa informácií o danej problematike na aktívneho tvorcu obsahu študentského odborného internetového časopisu; 
 • motivovanie študentov na čo najlepšie vypracovanie študijných úloh prostredníctvom publikovania semestrálnych úloh študentmi na internete (samozrejme pod odbornou záštitou garantov zapojených predmetov); 
 • získavanie tvorivých pisateľských zručností a kritického myslenia súvisiacich s tvorbou obsahu študentského odborného internetového časopisu (tvorba analýz, článkov, rozhovorov, komentárov, recenzií) s korektným využívaním relevantných zdrojov; 
 • rozvoj jazykových kompetencií študenta zameraných na znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore, čo súvisí s prácou s primárnymi a spravidla cudzojazyčnými zdrojmi; 
 • získavanie nových zručností v oblasti multimédií (správa internetovej stránky, propagácia na sociálnych sieťach, tvorba grafického obsahu, tvorba audiovizuálneho obsahu a jeho spracovanie); 
 • podpora práce študentov v širších aj užších kolektívoch; 
 • získavanie kompetencií v oblasti projektovania a riadenia nového internetového média; 
 • posilnenie miery politickej gramotnosti, občianskej angažovanosti a zvýšenie záujmu o veci verejné s cieľom prispieť ku vzdelávaniu v oblasti politológie; 
 • znižovanie miery sekundárneho analfabetizmu širokej verejnosti; 
 • zvyšovanie povedomia o politickej kultúre a tolerancii a predchádzanie negatívnym prejavom v spoločenských vzťahoch vyplývajúce z nedostatku informovanosti alebo ich nesprávnej prezentácie na rôznych internetových stránkach, fórach a sociálnych sieťach.