Domov

Vitajte na stránke RE:PUB internetového časopisu Katedry politológie FF UPJŠ.

 • Interdisciplinárny pohľad na podstatu povstania a jeho politické konsekvencie
  Prečo povstania?  Tému hľadania širšej podstaty pojmu povstanie si nevyberáme náhodne. Pred pár dňami sme na Slovensku oslavovali jeden z najvýznamnejších štátnych sviatkov, pripomínajúcich si Slovenské národné povstanie, ktoré sa začalo 29. augusta 1944 heslom začnite s vysťahovaním,[1] symbolizujúcim začiatok […]
 • Riziká spojené s používaním internetu a sociálnych sietí pri deťoch a adolescentoch
  Závislosť. Najhoršie nutkanie, ktoré môže človek pociťovať. Má tendenciu ničiť ľudské životy a zotročovať myseľ v každom veku. Drogy, gamblerstvo, hazard, alkohol, závislosť na jedle alebo najnovšie aj sociálne siete. Práve aspekt závislosti na sprostredkovateľských médiách, sociálnych sieťach a internete […]
 • Význam diskusie v kontexte slobody myslenia
  Boj, ktorý zvádza autorita a sloboda nachádzame naprieč celými dejinami. Na jednej strane, v priebehu vývoja sociálno-politického myslenia, sa objavujú teórie v prospech slobodného vyjadrovania názorov, na strane druhej sa prelínajú s postulátmi nevyhnutnej regulácie mienkotvorných ideí pre všeobecné blaho […]
 • Arktický región ako priestor mocenského konfliktu v 21. storočí
  Politologické okienko arktickej problematiky Pre laika len nehostinná oblasť za severným polárnym kruhom, no pre politológa priestor, v ktorom sa stretávajú mocenské záujmy jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov – aj takáto je Arktída. Paradoxne, oba významy sú správne a spolu s […]
 • Zahraničná politika Ruskej federácie
  Rusko ako koncept siaha do 9. storočia, keď bolo združením východoslovanských kmeňov pod názvom Kyjevská Rus so sídlom v Kyjeve. V 13. storočí sa však tento štátny útvar dostáva pod kontrolu Mongolska, v čo vyústil presun vládnucej dynastie k okoliu […]
 • Možnosti nových foriem demokracie vo francúzskom kontexte
  Súčasná situácia Posledné obdobie v jednej z najsilnejších členských štátov Európskej únie a bývalej koloniálnej a vojenskej veľmoci Francúzsku je charakterizované neustále väčšími a násilnejšími protestami. Spomenúť môžeme už Hnutie žltých viest z roku 2018 bojujúce za väčšiu sociálnu spravodlivosť […]
 • Budovanie klimaticky spravodlivej spoločnosti
  Korene klimatickej zmeny zapríčinenej ľudskou činnosťou najmä v súvislosti s ekonomickými aktivitami, siahajú do obdobia priemyselnej revolúcie. Významnú závislosť ľudí na vyčerpateľných prírodných zdrojoch sa nám dodnes nepodarilo prekonať, čo okrem iných negatívnych dopadov na kvalitu zdravia ľudí a prírody, […]
 • Kto sú to prekariáti a prečo o nich ešte budeme počuť
  Prekariát môžeme vnímať ako výsledok dnešnej hektickej doby, búrlivých ekonomických zmien a kríz. Napriek tomu, že ho tvoria milióny ľudí vo vyspelých priemyselných krajinách a tiež v rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách, je tento pojem pre mnohých z nás neznámy. Kto je […]
 • Je možné riadiť socializmus ako firmu?
  Úvod  Socializmus v Československu stál pred ťažkou prekážkou, ktorou bolo hľadanie  správneho pomeru medzi politickou mocou a vedeckým poznaním najmä v otázkach čo najefektívnejšieho centrálne plánovaného hospodárstva a úsilím o naplnenie hlavných prísľubov socializmu, ktorými boli napr. sociálna spravodlivosť, všeobecný […]
 • Aká je budúcnosť demokracie na Slovensku? Perspektívy – výzvy
  Budúcnosť demokracie je na Slovensku najmä pred nadchádzajúcimi voľbami pomerne slušne skloňovanou témou. Šíria sa rôzne predikcie, podľa ktorých na Slovensku môže nastať nedemokratická vláda, v prípade, ak vyhrá konkrétna strana, alebo po voľbách vznikne koalícia strán, ktoré úplne nespĺňajú […]
 • Chce ľud demokraciu?
  Tak ako uvádza v predslove Ústavy významný český filológ František Novotný,[1] cieľom Platónových štátotvorných úvah bolo hľadanie dobra, ktoré považoval za základnú esenciu života. Zároveň však v ďalšej časti predslovu pripomína, že rozdelenie Platónskej ideálnej spoločnosti odporovalo pojmu rovnosť, keďže […]
 • Súčasná situácia reprezentácie žien v politike. Lepšíme sa?
  Od lokálnej až po globálnu úroveň, práva žien participovať v politickej sfére či kandidovať na vyššie miesta sú značne obmedzené. Ženy sú častokrát podceňované či už ako líderky, členky parlamentu, vykonávateľky štátnej služby alebo aj ako voličky. Stáva sa to […]
 • Tvrdá a mäkká moc ako nástroje zahraničnej politiky USA
  Moc predstavuje ústredný pojem v medzinárodných vzťahoch, ktorý od začiatku ich vzniku hýbe svetovými dejinami. V snahe získať dominantné postavenie a stanoviť si svoju vlastnú sféru vplyvu sa štáty prikláňajú k rôznym metódam a nástrojom. Nástroje tvrdej a mäkkej moci […]
 • Svetový poriadok v 21. storočí
  Vznik novej multipolarity v súčasných medzinárodných vzťahoch nie je novým javom. Svet už zažil vplyv bipolarity, ktorá existovala v minulom storočí medzi USA a ZSSR. V tom čase to boli práve tieto krajiny, ktoré boli zodpovedné za udržanie stability a […]
 • Black bloc – mladí ľudia a extrémizmus
  Demokracia je štátne zriadenie s pluralizmom politických strán, ktoré sú budované na báze demokratických práv a volieb. Zvolené politické strany s rozličným hodnotovým a ideologickým nastavením spoločne kooperujú a podieľajú sa na demokratickom riadení. Paradoxne, sú to práve hlavné prvky […]
 • Politické filozofovanie o nepolitickej filozofii
  Úvodné slovo Ako uvádza v úvode knihy Tuskulské hovory jej prekladateľ Josef Hrúša,[1] obsahom diela sú filozofické úvahy rímskeho rečníka, politika a spisovateľa Marcusa Tulia Cicera.[2] Spisy boli vypracované v dobe, kedy politická situácia Cicerovi nedovoľovala sa aktívne zúčastňovať na […]
 • Situácia porušovania ľudských práv v Sýrii
  (Viktória Molnárová § Adrián Kašper) Ľudské práva sú neoddeliteľnou súčasťou medziľudských vzťahov a vzájomných interakcií. Sú to práva postavené na svojej prirodzenej podstate rovnosti, slobode a bezpečnosti každého človeka. Univerzálna deklarácia ľudských práv z roku 1948[1] je jedným zo základov […]
 • Prevencia proti absolútnej chudobe vo svete
  Predikcie o vývoji absolútnej chudoby vo svete nie sú vôbec priaznivé, ak vezmeme do úvahy viaceré aktuálne celosvetové výzvy, akou je aj neodvrátiteľná klimatická kríza. Súčasná hranica určujúca stav extrémnej chudoby podľa Svetovej banky a OSN dnes predstavuje 1,90 USD […]
 • Katalánske hnutie za nezávislosť v 21. storočí
  Katalánsko je autonómne spoločenstvo a historický región nachádzajúci sa na severovýchode Španielska, ktoré sa pýši bohatou kultúrou, vlastným jazykom, hospodárskou produktivitou, ale predovšetkým bojom za nezávislosť. V priebehu histórie bolo Katalánsko súčasťou Aragónskeho kráľovstva, Francúzskeho kráľovstva a stovky rokov vrátane […]
 • Prežijeme? Environmentálne dôsledky globalizácie
  21. storočie sa nesie, hlavne v západných kultúrach, v znamení pokroku a stability pre všetkých. Svet si podľa tohto naratívu užíva najdlhšie obdobie globálneho mieru. Tento globálny mier má podobu množstva ozbrojených konfliktov, ktoré azda mimo Antarktídy pokrývajú každý jeden […]
 • Filozofia počiatočného stavu revolúcie v kontexte prevládajúcej ideológie
  (Lívia Jánošíková § Martin Šoman) Východiskovým bodom druhého článku zo série o filozofii revolúcií je pre nás prepojenosť pojmov kríza a revolúcia, na ktorú sme poukázali už minule. Ak chceme skúmať počiatky revolúcie z filozofického hľadiska, musí byť pre nás […]
 • Genocídy a ich prevencia
  Pri správnom pochopení prevencie genocíd si na začiatok  musíme uvedomiť, čo je to genocída. Preto tu prikladám presnú definíciu od Chovanca a Hotára, ktorá mi prišla najkonkrétnejšia: „Čiastočné alebo úplné vyvražďovanie či vyvraždenie skupiny osôb, alebo jej ťažké duševné či […]
 • Vegánstvo ako hnutie sociálnej spravodlivosti
  Vegánstvo nie je len trend nového typu diéty pre dosiahnutie ideálov tela. Práve vegáni sú jednými z tých, ktorí kladú dôraz na zamedzenie všetkých foriem krutosti a zneužívania zvierat za účelom jedla, šatstva alebo iným účelom. Súčasný konzum živočíšnych produktov […]
 • Hnutie za globálnu spravodlivosť
  Globalizácia je vývojový stupeň spoločnosti, ktorý sme dosiahli následkom jej vývoja v prielome dejín. Proces globalizácie bol vymedzený samotným ľudským poznaním, vedecko-technickým progresom a transformáciou prístupu týchto poznatkov. V dnešnom ponímaní globalizáciu najviac ovplyvňuje využívanie moderných informačno-komunikačných technológií, ktoré len […]
 • Vývoz ukrajinských obilnín počas ruskej invázie na Ukrajine
  Rusko aj Ukrajina patria medzi najväčších vývozcov obilnín a hnojiva, preto má súčasná vojna na Ukrajine celosvetový dopad najmä na potravinovú bezpečnosť. Predovšetkým sa týka množstva rozvojových štátov v Ázii a Afrike, ktoré dovážali značnú časť obilnín práve z Ukrajiny. […]
 • Úvod filozofie revolúcií
  (Lívia Jánošíková § Martin Šoman) Definícia pojmu revolúcia Ak chceme skúmať problém revolúcie, je v prvom rade potrebná jej samotná definícia, ktorá bude obsahovať viacdimenzionálne hľadisko potvrdené na historickom vývoji revolúcií. Pojem revolúcia pochádza z latinského revolutio, čo znamená odďaľovanie, […]
 • Extrémizmus a krajná pravica na Slovensku – fenomén doby alebo posledná možnosť?
  V kontexte posledných rokov sa čoraz viac stretávame s nárastom inklinácie k myšlienkam krajnej pravice a extrémizmu. Tento trend je sprevádzaný radikalizáciou spoločnosti, združení a rovnako politických strán. Krajne pravicové zmýšľanie nepredstavuje novú formu smerovania, ale ide o záležitosť, ktorej […]
 • Dezertifikácia – tichá, neviditeľná kríza 21.storočia
  Svet v 21. storočí čelí nielen vojnovým konfliktom a zvyšujúcemu sa tlaku v priestore medzinárodného diania, ale stále zhoršujúcim sa environmentálnym krízam. Vedci varujú, ak nezmeníme spôsob akým žijeme a spotrebovávame zdroje do roku 2050, naša Zem nebude môcť naďalej […]
 • Rozpad po viac ako 70-tich rokoch. Čo viedlo k rozpadu ČSR?
  Rozpad dvoch štátov, ktoré dokázali spoločne fungovať 74 rokov. Čo však spôsobilo koniec tohto spolunažívania? Nemožno povedať, že za rozpadom v roku 1992 stojí len jedna príčina či jeden problém, bola to prirodzená reakcia na nepochopenie dvoch strán a na ich dlhodobo neriešené […]
 • Quo vadis, liberálna demokracia v Európe?
  Článok začneme vysvetlením, čo vlastne pojem liberálna demokracia znamená. Z dôvodu, že takýto politický režim sa nachádza aj v Slovenskej republike a mnoho jej občanov o tom ani nevie. Okrem Slovenska sa nachádza táto demokracia napríklad aj v Nemecku, Spojenom […]
 • Súčasné postavenie ľudských práv druhej generácie
  Ľudskými právami druhej generácie rozumieme najmä sociálno-ekonomické práva, ktoré boli prijaté vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv z roku 1948 (OSN, článok 22 až 27) a následne aj v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966. Najsignifikantnejším […]
 • Neziskové organizácie a ich úloha pri vyvažovaní nečinnosti štátu
  Činnosť neziskových organizácií je na základe ich rozsahu a významu pre spoločnosť  témou, ktorá otvára nové otázky v oblasti efektivity vlád a vládnych politík. Na príklade mnohých úspešných neziskových organizácií, akými sú Amnesty International, UNICEF, Možnosť voľby a Človek v […]
 • Postavenie a opodstatnenie neziskových organizácií v globálnom systéme
  Aj keď sa definície mierne líšia, neziskové organizácie môžeme vo všeobecnosti definovať ako združenia, charitatívne organizácie a iné dobrovoľnícke organizácie vytvorené na podporu kultúrnych, vzdelávacích, náboženských alebo iných verejných cieľov. Pojmy mimovládna organizácia a nezisková organizácia sa často používajú ako […]
 • MISIA SLOVENSKO – 30 rokov slovenskej diplomacie
  1. januára 2023 vstúpila Slovenská republika do svojho 30. roku samostatnej existencie. Tento rok si pripomíname neľahké skúšky, ale aj tie najdôležitejšie momenty a úspechy posledných 30 rokov samostatnosti. Slovenská diplomacia bola a je od začiatku jedným z dôležitých a […]
 • Rakúske prezidentské voľby (9.10.2022)
  (Martin Široký, Sofiia Pryshliak, Tamara Harčariková) V Rakúskej republike sa 9. októbra 2022 uskutočnili, už po 14. krát prezidentské voľby, ktoré boli pomerne pokojnou záležitosťou – obzvlášť, keďže už od samotného počiatku predvolebných prieskumov signifikantne dominoval na pozícii očakávaného víťaza […]
 • Švédsko odstupuje od feministickej zahraničnej politiky
  Švédsko od roku 2015 až dosiaľ predstavovalo vo svojej zahraničnej politike feministické tendencie. Čo to presne znamenalo pre danú zahraničnú politiku? Pre nezainteresovaného by slovné spojenie „feministická zahraničná politika“ evokovalo, že sa daná politika bude zameriavať iba na ženy. Avšak […]
 • Stiahnutie ruských vojsk z Chersonu a budúci vývoj vojny na Ukrajine
         Ruský ústup za rieku Dneper v Chersonskej oblasti a prenechanie mesta Cherson, ktoré bolo donedávna jediným väčším dobytým mestom v rámci štyroch anektovaných regiónov Ruskou federáciou, je doposiaľ najväčšou prehrou Ruska vo vojne na Ukrajine, od stiahnutia […]
 • REFORMA BEZPEČNOSTNEJ RADY OSN – MOŽNÁ REALITA ČI REÁLNA NEMOŽNOSŤ?
  Spolupráca naprieč medzinárodným spoločenstvom je diskutovanou témou ako v dávnejších minulých storočiach, uplynulých dekádach, tak aj v súčasnosti. Pre možnosť širokej spolupráce v medzinárodných vzťahoch je nevyhnutné napĺňanie viacerých základných aspektov, či už je to udržiavanie pružnosti, mocenskej rovnováhy alebo […]
 • COP27: Úspech alebo sklamanie?
  V nedeľu, 20. novembra 2022 bol ukončený 27. ročník klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov, známy tiež ako OSN COP27 (Conference of the Parties of the UNFCCC), prijatím záverečnej deklarácie. Tentokrát sa svetoví lídri a delegácie spoločne stretli v egyptskom Sharm […]
 • Budúcnosť našich chladničiek – čisté mäso z laboratória
  Dňa 15. novembra sme dosiahli číslo 8 miliárd obyvateľov našej planéty. Niektorí to berú ako dôležitý pokrok v ľudskom rozvoji. Dĺžka ľudského života sa predlžuje vďaka pokročilej medicíne, zlepšeniu životných podmienok a zvyšujúcej sa hygiene. Iní poukazujú na zodpovednosť vyplývajúcu […]
 • Tvoj rodokmeň môže siahať až do Ameriky
  Perex: Odvekou túžbou človeka bolo objavovať neznáme krajiny a spoznávať zvyky ľudí, ktorí vo vzdialených krajinách žili. Aj záujem Slovákov o Ameriku má dlhodobú tradíciu, ktorej korene nachádzame v histórii už na začiatku 16. storočia. Vtedy vydal plzenský kníhtlačiar, Slovák, […]