Súčasné postavenie ľudských práv druhej generácie

Ľudskými právami druhej generácie rozumieme najmä sociálno-ekonomické práva, ktoré boli prijaté vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv z roku 1948 (OSN, článok 22 až 27) a následne aj v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966. Najsignifikantnejším rozdielom medzi právami prvej a druhej generácie je skutočnosť, že práva druhej generácie sú podmienené činnosťou daného štátu vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýkajú (napr. školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť). Tieto práva vznikali primárne ako reakcia na čoraz väčšiu industrializáciu od 19. storočia, dôsledky priemyselných revolúcií a v neposlednom rade aj v dôsledku čoraz markantnejšieho rozmachu kapitalizmu na celom civilizovanom svete.[1]    

Táto problematika má taktiež výrazný súvis s myšlienkami Karla Marxa, ktorý tvrdil, že rapídnou a rýchlou industrializáciou nevzniká len triedna spoločnosť, ale aj sociálne rozdiely a polarizácia.[2] V minulosti počas Studenej vojny mohli byť práva druhej generácie často považované za akýsi „výplod” východného bloku a socialistického sveta. [3] Osobne však považujem vyššie spomenuté práva za práva takzvaného „moderného“ a vyspelého sveta, v ktorom je nesmierne dôležité nastaviť určité hranice a pravidlá, ktoré napomáhajú viesť sociálno-ekonomický  život oveľa kultivovanejšie ako tomu bolo v minulosti. Rovnako si ale myslím, že stav tejto problematiky má svoje nedostatky aj v dnešnom svete.

 Práva druhej generácie môžeme rozdeliť do troch kategórií, a to konkrétne na hospodárske práva (nastavenie životnej úrovne), sociálne práva (prostriedok na participáciu v spoločnosti) a práva kultúrne (kultúrne vyžitie človeka, vzdelanie).[4] Medzi práva druhej generácie, ktoré v súčasnej dobe podľa môjho názoru najviac rezonujú v spoločnosti, patria jednoznačne: právo na prácu a uspokojujúce pracovné podmienky, právo na ochranu zdravia a zdravotnú starostlivosť a právo na vzdelanie.

Právo na prácu a uspokojujúce pracovné podmienky je podľa môjho názoru najviac rezonujúcou témou v oblastiach porušovania ľudských práv a slobôd po celom svete. Ako príklad uvediem vykorisťovanie robotníkov v Katare pri príprave majstrovstiev sveta vo futbale. Anglický The Guardian tvrdí, že pri týchto prípravách zomrelo až 6500  pracovníkov, ktorí do Kataru kvôli práci pricestovali z Bangladéšu, Nepálu, Indie či Pakistanu.[5] Ďalším alarmujúcim príkladom je aj dlhotrvajúca detská práca (napr. Indonézia, India, Somálsko, Mjanmarsko). Vykorisťovanie detí na prácu v extrémnych až nežiteľných podmienkach považujem za jeden z najväčších problémov civilizovaného sveta. Znepokojuje ma aj fakt, že celý „demokratický“ svet sa len nečinne prizerá a všetky deklarácie, zmluvy a pravidlá sú absolútne bezpredmetné. Ako riešenie tohto problému navrhujem zriadenie nového celosvetového orgánu, ktorý by dokázal zasahovať a chrániť ľudí aj v krajinách, v ktorých je štátne zriadenie diktátorské a nedemokratické. Realitu a postavenie tohto práva druhej generácie však vidím negatívne. Eliminovať vykorisťovanie v práci a dosiahnuť  uspokojujúce pracovné podmienky po celom svete považujem v najbližších dekádach za utópiu.

Pri modernizácii a vývine technológií považujem právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť za právo, ktoré robí najrýchlejšie kroky dopredu. Úchvatná je v posledných dekádach taktiež práca, ktorú vykonávajú organizácie WHO a UNICEF, ktoré expandujú svoj vplyv najmä do rozvojových krajín a krajín „tretieho sveta“ (primárne krajiny v Afrike). V týchto krajinách je možné sledovať výrazné zlepšenie zdravotného stavu ľudí, eliminovanie epidémií, chorôb a v neposlednom rade aj dodávky potrebných liekov.[6] Pri globálnom riešení tohto problému by taktiež mali byť zapojené všetky vyspelejšie krajiny sveta a rovnako aj politické elity, aby sa tento problém riešil aj pomocou ľudských práv komplexnejšie na celom „čiernom“ kontinente.

Právo na vzdelanie považujem za „pokračovanie“ práva na zdravie a zdravotnú starostlivosť. Ak chceme, aby boli vytvorené dobré podmienky a zabezpečenie na vzdelanie, musia ísť tieto práva súbežne. Podľa správy UNESCO má chudoba, hlad a zlá zdravotná starostlivosť za následok omnoho horší prístup k vzdelaniu. Tieto faktory taktiež ovplyvňujú aj plnohodnotný vývoj mozgu, čo má za následok nedokončenie štúdia poprípade aj neuplatnenie sa v spoločnosti.[7] Ako značné negatívum v tejto problematike vidím aj vzdelanostné rozdiely medzi deťmi, ktoré zapríčiňujú faktory ako napr. rasové nerovnosti (vznik špeciálnych tried bez dostatočného preskúmania schopností študenta), a ďalej aj sociálne postavenie, ktoré v praxi znamená, že deti zo sociálne slabších rodín automaticky dosahujú nižšiu úroveň dokončeného vzdelania (podľa OECD Slovensko jedno z najhorších v EÚ).[8]

Osobne vidím súčasne postavenie práv druhej generácie ako relevantný a nápomocný nástroj v zlepšovaní životných podmienok po celom svete. Pri dostatočnej a poctivej práci s týmito právami si myslím, že potenciál je nekonečný a neobmedzený. Na dodržiavanie, zachovanie suverenity a napredovanie  týchto práv aj v budúcnosti by som prijal väčšie množstvo dozorných orgánov a činiteľov, ktoré by dokázali rozšíriť svoje kompetencie aj do krajín, v ktorých to s (ne)demokraciou a životnou úrovňou nevyzerá najviac ružovo. Ako človek so sociálnym cítením, pevne verím, že ľudské práva druhej generácie budú môcť aj v budúcnosti  napomáhať ľuďom, ktorých skúša osud, k zlepšeniu ich životnej úrovne.


Zdroje:

MARTINA CHUDÁ: Bez vzdelania = bez šance. Niekedy sa stačí “zle” narodiť. [online], [cit. 25/5/2022]. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/slovensko/567080-bez-vzdelania-bez-sance-niekedy-sa-staci-zle-narodit

MARTINA PÚPAVOVÁ: Hoci je vzdelanie stále dostupnejšie, nerovnosti vo vzdelaní stále pretrvávajú. [online], [cit. 25/5/2022]. Dostupné na internete: https://eduworld.sk/cd/martina-pupavova/1927/vzdelanostna-nerovnost-hoci-je-vzdelanie-stale-dostupnejsie-nerovnosti-vo-vzdelani-pretrvavaju

MOSES TWINKLE: Explained: Tracing the Three Generations Of Human Rights. [online], [cit. 25/5/2022]. Dostupné na internete: https://www.indiatimes.com/explainers/news/human-rights-tracing-the-three-generations-568239.html

O.Z EUROIURIS: Generácie ľudských práv. [online], [cit. 25/5/2022]. Dostupné na internete: http://ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=gen_lud_prav

PETE PATTISON: Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded. [online], [cit. 25/5/2022]. Dostupné na internete: https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-deaths-qatar-fifa-world-cup-2022

STEVEN L.B. JENSEN: Putting to rest the Three Generations Theory of human rights.[online], [cit. 25/5/2022]. Dostupné na internete: https://www.openglobalrights.org/putting-to-rest-the-three-generations-theory-of-human-rights/

TEFO PHEAGE: We can improve health systems in Africa. [online], [cit. 25/5/2022]. Dostupné na internete: https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2016-march-2017/we-can-improve-health-systems-africa

Neziskové organizácie a ich úloha pri vyvažovaní nečinnosti štátu

Činnosť neziskových organizácií je na základe ich rozsahu a významu pre spoločnosť  témou, ktorá otvára nové otázky v oblasti efektivity vlád a vládnych politík. Na príklade mnohých úspešných neziskových organizácií, akými sú Amnesty International, UNICEF, Možnosť voľby a Človek v ohrození, dnes môžeme povedať, že v oblastiach humanitárnej pomoci, služby v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania a podpory najohrozenejších skupín, sú tieto organizácie častokrát efektívnejšie ako štátny sektor. V článku budeme vychádzať z definícií, ktoré chápu neziskové organizácie ako organizované skupiny, ktorých cieľom nie je generovanie zisku pre osobný profit, ale konkrétny spoločný cieľ. Aktivity, ktoré vykonávajú, nie sú závislé od štátu. Medzi najznámejšie typy neziskových organizácií môžeme zaradiť tie, ktorých činnosť sa zameriava na pomoc sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám, upozorňovanie na porušovanie ľudských práv v rôznych častiach sveta, prípadne tie, ktoré sa venujú aktivitám v oblasti osvety, vzdelávania, kultúry a športu.[1] 

Je zrejmé, že napriek názvu tohto sektoru, je istá forma zisku, respektíve finančných zdrojov na prevádzku svojich činností, dôležitou súčasťou jeho fungovania. Finančné zdroje, o ktoré sa opierajú, tvoria prevažne rôzne formy grantov, zbierok, nadácií, členských príspevkov, prípadne sponzorských darov od podporovateľov týchto organizácií.  Z dôvodu, že dokážu spájať ľudí s istým cieľom na báze dobrovoľnosti, sa vytvára slobodný priestor pre realizáciu jedinca, na základe jeho vzťahu k danej problematike. Mnohé neziskové organizácie sú dnes dôkazom toho, že štátny a podnikateľský sektor postráda riešenia niektorých závažných spoločenských problémov.  Prekážkou pri ich činnosti je často problém získania financií na svoju činnosť, ktorý závisí aj od atraktivity, počtu členov a marketingových schopností týchto organizácií. Obmedzené zdroje financovania sa spájajú aj s obmedzeniami v rámci kompetencií, ktorými disponujú. Zároveň sú mnohé zbierky a projekty týchto organizácií len krátkodobé. Je preto vhodné sa opýtať, či dokážu neziskové organizácie prekonávať systémové nedostatky. Ako si v príspevku ukážeme, mnohé významné projekty v oblasti integrácie pôsobiace na Slovensku dokážu na základe zanietenia prekonávať ignoráciu závažných problémov zo strany politických predstaviteľov. Nemôžeme však opomenúť nutnosť apelovania na odstránenie systémových nedostatkov, ktoré sú dlhodobo prehliadané a nedostatočne financované.

Aktivity neziskových organizácií sú v globálnom meradle významné z dôvodov, medzi ktoré môžeme zaradiť neschopnosť vlád vysporiadať sa s pretrvávajúcimi problémami. Táto neschopnosť môže spočívať v nedôslednosti v otázke adresnosti pomoci ohrozeným a znevýhodneným sociálnym skupinám, nedostatku finančných prostriedkov alebo nedostatku záujmu o riešenie týchto problémov. Neziskové organizácie dnes v niektorých činnostiach nahrádzajú aktivity vlád, respektíve štátu. Spomínaná podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín, zlepšovanie prístupu ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti a boj s extrémnou chudobou, naberá v prípade neziskových organizácií globálny charakter a umožňuje riešenie problémov aj mimo našich hraníc. 

Slovenská nezisková organizácia Človek v ohrození na Slovensku realizuje programy sociálnej integrácie v rómskych komunitách, pozostávajúce zo sprostredkovania vzdelania detí a dospelých v komunitných centrách. Takisto sa venujú vzdelávaniu a finančnej gramotnosti, ktoré pomáhajú ľuďom zo zraniteľných komunít začleniť sa na trh práce. V tomto kontexte je nutné poznamenať, že prekážky, ktorým čelia ľudia z vylúčených komunít, sú výsledkom nedostatku záujmu politických predstaviteľov riešiť otázky extrémnej chudoby a vylúčenosti marginalizovaných komunít. Problému nedostupnosti bývania marginalizovaných rómskych komunít sa venuje nezisková organizácia Projekt DOM.ov.[2] Organizácia Človek v ohrození sa venuje aj humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráci v zahraničí, pričom v rámci svojich krátkodobých programov sa zameriava na pomoc krajinám, ktoré postihli prírodné katastrofy. Od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu takisto poskytuje intenzívnu humanitárnu pomoc vojnou zasiahnutému ukrajinskému obyvateľstvu. V krajinách postihnutých zemetrasením či povodňami dokážu v kritických situáciách reagovať prostredníctvom finančnej zbierky, alebo materiálnou a humanitárnou pomocou priamo na mieste.[3] Význam celosvetového prepojenia sa ukazuje nielen v prípade prírodných katastrof, ale aj pri porušovaní medzinárodného práva. Nezisková organizácia Amnesty International vznikla v roku 1961, pričom dnes pôsobí vo viac ako 150 štátoch sveta, v ktorých prepája približne 10 miliónov ľudí. Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na problémy týkajúce sa porušovania medzinárodného práva, diskriminácie, ale takisto upozorňuje na porušovanie ľudských práv aj zo strany vlád v nedemokratických režimoch.[4]  Globálny rozmer činnosti neziskových organizácií vystupuje do popredia najmä v prípadoch, kedy dochádza zo strany nedemokratických režimov k porušovaniu ľudských práv a slobôd, politickému väzneniu, policajnej brutalite alebo mučeniu svojich obyvateľov. Neziskové organizácie venujúce sa týmto problematikám vyvíjajú tlak na politické režimy a pôsobia na verejný diskurz tým, že ich dokážu sprístupňovať a sprostredkovať širšej verejnosti. Práve preto môžeme vnímať neziskové organizácie ako dôležitý faktor šírenia povedomia o závažných ľudskoprávnych problémoch. Zároveň môže petíciami a expertízami ovplyvňovať vývoj politiky a vplývať na rozhodnutia politických aktérov, ako je to aj v prípade Amnesty International. Medzi jej aktivity totiž patrí aj dokumentácia stavu ľudských a občianskych práv v 154 štátoch sveta.[5]

Ako sme už v príspevku naznačili, v niektorých prípadoch dokážu na spomínané problémy reagovať efektívnejšie ako štátny sektor. Jedným z dôvodov, ktoré stoja za touto skutočnosťou, je schopnosť neziskových organizácií vytvárať priestor, v ktorom fungujú jednotlivci, ktorým je blízky cieľ týchto organizácií. Tým, že neziskové organizácie nie sú viazané na vládne politiky ani na tvorbu zisku, ich činnosť závisí len od rozhodnutia a uváženia danej organizácie. Na báze dobrovoľnosti a vôle pomáhať dokáže spájať odbornú, ale aj laickú verejnosť s istým spoločným cieľom. Niektoré neziskové organizácie na Slovensku otvárajú témy, ktoré sú dlhodobo ignorované a prehliadané, prípadne tabuizované vo verejnom diskurze. V rámci slovenského vzdelávacieho procesu patrí otázka vzťahovej a sexuálnej výchovy na základných a stredných školách k témam, ktorým sa neprikladá zo strany verejnosti a politikov veľký význam. Mnohí odborníci však dlhodobo apelujú na potrebu zmeny vyučovacích osnov, ktoré v by v sebe zahŕňali vzťahovú a sexuálnu výchovu s jasne definovaným obsahom. Nezisková organizácia inTYMYta patrí k neziskovým organizáciám pôsobiacim na Slovensku, ktoré sa venujú témam edukácie v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy. Edukačnej a osvetovej činnosti sa venuje prostredníctvom prednášok, workshopov pre študentov a učiteľov, poradenstva a besied. Organizácia inTYMYta spája odborníkov z oblasti psychológie, medicíny a pedagogiky, ktorých aktivity dlhodobo suplujú chýbajúcu úpravu školskej osnovy.[6]

Jednou z kriticky podfinancovaných oblastí je vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj napriek pozitívnym výsledkom mnohých projektov, ostáva táto problematika prehliadaná (miestami až vulgarizovaná) politickými predstaviteľmi. Projekt Schopné deti uskutočňujúci sa pod záštitou neziskovej organizácie ETP Slovensko, predstavuje úspešný inkluzívny projekt, ktorý pomáha rómskym deťom z osád. Pomoc je realizovaná najmä prostredníctvom mentoringu, ktorý môže byť realizovaný aj online formou. Podstatou mentoringu je komunikácia a budovanie kvalitného kamarátskeho vzťahu s deťmi, ktorým môže byť mentor nápomocný v oblastiach vzdelávania, vzájomnej komunikácie a osobného rozvoja. Mentorský program dokáže spájať zanietených ľudí, ktorí pomáhajú segregovaným rómskym komunitám.[7]

Neziskové organizácie pôsobiace na Slovensku, ktoré sme si v príspevku predstavili, dokážu sprostredkovať materiálnu a humanitárnu pomoc najzraniteľnejším skupinám, alebo sa venujú vzdelávacej a osvetovej činnosti. Otvárajú dôležité celospoločenské problémy, ktoré sme si priblížili v príspevku. Členovia neziskových organizácií môžu prispievať k ich činnostiam svojimi schopnosťami, vzdelaním či časom. Významný je práve aspekt spájania ľudí so spoločnými hodnotami, ktoré presahujú osobný profit jednotlivcov. Z tohto dôvodu je neziskový sektor aj v rámci Slovenska významný v otázkach pomoci sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Vo sférach, kde zlyháva štát, neziskové organizácie často aj dlhodobo nahrádzajú jeho nečinnosť. Tento model však nie je dostatočný a uspokojujúci, keďže kompetencie a legitimita neziskových organizácií sú obmedzené.


Zdroje:

Cornell Law School: Non-profit organizations. [online], [cit. 13.1.2023]. Dostupné na internete: <https://www.law.cornell.edu/wex/non-profit_organizations>.

Projekt DOM.ov.sk Dostupné na internete: <https://projektdomov.sk/frontpage-with-slider/romske-lokality/>.

Človek v ohrození: Od zemetrasenia v Nepále uplynuli dva roky, krajina sa ešte nespamätala. 24. apríl 2017 [online], [cit. 13.1.2023]. Dostupné na internete: <https://clovekvohrozeni.sk/od-zemetrasenia-v-nepale-uplynuli-dva-roky-krajina-sa-este-nespamatala/>.

Amnesty International: Who we are.  [online], [cit. 13.1.2023]. Dostupné na internete: <https://www.amnesty.org/en/who-we-are>/

Amnesty International Report 2021/22: The State of the World’s Human Rights. London: British Library. s. 9 – 20.

inTYMYta.sk. Dostupné na internete: <https://www.intymyta.sk/o-nas/>.

Schopnedeti.sk: Mentoring. Dostupné na internete: <https://schopnedeti.sk/kto-je-mentor/>.

Postavenie a opodstatnenie neziskových organizácií v globálnom systéme

Aj keď sa definície mierne líšia, neziskové organizácie môžeme vo všeobecnosti definovať ako združenia, charitatívne organizácie a iné dobrovoľnícke organizácie vytvorené na podporu kultúrnych, vzdelávacích, náboženských alebo iných verejných cieľov. Pojmy mimovládna organizácia a nezisková organizácia sa často používajú ako zhodné, ale nemusia byť nevyhnutne rovnaké. Všetky mimovládne organizácie sú neziskové, ale nie všetky neziskové organizácie sa považujú za mimovládne organizácie.

Neziskové organizácie vo všeobecnosti neslúžia ako prostriedok vytvárania zisku pre vlastníkov, investorov alebo zamestnancov,[1] ktorými sú často dobrovoľníci. Majú rôzne formy – od organizácií bojujúcich za verejnú bezpečnosť, sociálnu starostlivosť či politické zmeny, charitatívnych organizácií, ktorých cieľom je zmiernenie chudoby alebo poskytovanie pomoci v čase prírodných katastrof, vzdelávacích inštitúcií, environmentálnych skupín pracujúcich na ochrane planéty a jej zdrojov až po náboženské organizácie, ktoré sa primárne venujú šíreniu svojej viery a sú taktiež významným oporným subjektom občianskej spoločnosti, najmä vďaka svojmu participatívnemu a demokratickému prístupu.[2] Neziskové organizácie tak posilňujú komunity poskytovaním vzdelávacích, zdravotných a sociálnych služieb, ktoré občania potrebujú a ktoré štát nedokáže v plnej miere zabezpečiť. Hoci sa môžu líšiť veľkosťou a formou, majú spoločné charakteristiky – sú organizované, súkromné ​​(oddelené od vlády), samosprávne, neziskové a dobrovoľné. Jednou z bežných mylných predstáv o neziskových organizáciách je, že sa nesnažia dosiahnuť zisk. Je to čiastočne pravda, v tom zmysle, že nemajú v primárnom úmysle dosiahnuť zisk, ktorý by sa rozdelil medzi akcionárov, ako to robia ziskové organizácie. Neziskové organizácie dúfajú, že dosiahnu zisk, aby zlepšili svoje programy, fungovanie a zabezpečili si budúce postavenie. Vytváranie zisku je povolené a podporované, pretože zvýšené zisky znamenajú menšiu závislosť od vonkajšieho financovania. Jednoducho povedané, neziskové organizácie môžu generovať zisk, ktorý musí byť celý použitý na opätovnú podporu chodu a fungovania organizácie.[3]

Rozsah činnosti neziskových organizácií sa v posledných rokoch dramaticky rozšíril a presunul sa z regionálneho a národného kontextu na globálnu scénu. Neziskové organizácie, ktoré zároveň fungujú nezávisle od akejkoľvek vlády, sa zameriavajú na verejné aj súkromné ​​subjekty, pričom využívajú rôzne nástroje na zabezpečenie svojho cieľa. Medzinárodní aktéri, ako napríklad Organizácia Spojených národov (OSN), preberajú čoraz významnejšiu úlohu v globálnom riadení v dôsledku inštitucionálnych transformácií prebiehajúcich v kontexte globalizácie. Mimovládne organizácie sa čiastočne podieľajú aj na formovaní politiky medzinárodných organizácií v oblastiach ako sú ľudské práva, ochrana životného prostredia, riešenie konfliktov, medzinárodný obchod a humanitárna pomoc, ale aj na formovaní politiky vlád národných štátov. Mnoho, predtým domácich, organizácií sa rozhodlo preniknúť do celého sveta – a to buď rozšírením členstva cez hranice, snahou vykonávať prácu, ktorú vykonávajú doma aj v zahraničí, alebo zlúčením s podobnými organizáciami v iných krajinách. Neziskové organizácie pôsobiace v rozvojových a autoritárskych krajinách majú navýšené stimuly pre rozšírenie svojho dosahu na medzinárodnú formu, pretože im často chýbajú domáce zdroje financovania a ich činnosť môže byť úradmi zakázaná. Mnohé neziskové organizácie v krajinách, ktoré prijímajú pomoc, dostávajú väčšinu svojich finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov a často sa obracajú na externých podporovateľov, ktorí im pomôžu zabezpečiť určitú mieru ochrany ich práce. Preto aby prežili a naďalej prosperovali, musia mať schopnosť zapojiť sa do medzinárodných sietí.

Neziskové organizácie sa primárne riadia svojím zameraním. Niektoré sa zameriavajú na misie (idú priamo do oblastí, kde je obyvateľstvo v núdzi a poskytujú im pomoc – napr. UNICEF), iné sú advokačné organizácie, ktoré v ich mene lobujú u vlád či iných organizácií, aby poskytli potrebné služby alebo zmenili legislatívu na podporu zamýšľaného cieľa (napr. Amnesty International). Ďalšie neziskové organizácie poskytujú výskum, monitorovanie alebo vzdelávanie pre iné organizácie a vlády, aby ich využili na zlepšenie svojej vlastnej schopnosti poskytovať služby alebo na vzdelávanie obyvateľstva o tom, ako v budúcnosti riešiť svoje vlastné problémy. Reagujú tak na konkrétne problémy a stoja medzi občanmi a vládami. Nakoľko existuje pluralita organizácií, ktoré sú zamerané na partikulárne odvetvia, dokážu tak efektívnejšie reagovať na problémy a potreby obyvateľov, než samotné vlády a legislatíva. Ich postavenie v rámci globálneho systému je najmä ako sprostredkovateľ pomoci, kedy má omnoho významnejší prínos daná organizácia, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni a získava tak financie a prostriedky z množstva krajín, než štát, resp. vláda, ktorá nedisponuje potrebnými prostriedkami alebo sa nechce podieľať na pomoci ohľadom partikulárneho problému svojho obyvateľstva a kedy si zároveň ani obyvateľstvo samé nedokáže pomôcť. Zároveň, ako bolo spomenuté vyššie, neziskové organizácie slúžia ako adresná (napr. materiálna, edukačná…) pomoc pre ľudí, ako aj sprostredkovateľ žiadostí obyvateľov vláde a tým často pomáha meniť legislatívu krajín v prospech obyvateľstva či životného prostredia. Získali si významné postavenie a dopomáhajú vládam reagovať na problémy. Ich vplyv na verejnú politiku na miestnej, národnej a globálnej úrovni a takmer vo všetkých aspektoch tvorby politiky a medzinárodných vzťahov z nich urobil dominantných aktérov v oblasti rozvoja.[4] V tejto globálnej asociačnej revolúcii získali mimovládne organizácie popredné pozície vo vyjednávaniach, najmä v činnostiach presadzujúcich ľudské práva, mier a životné prostredie. Zohrali tiež vedúcu úlohu pri poskytovaní pomoci pri katastrofách, humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci.

Mnohé mimovládne organizácie sú rovnakou súčasťou národnej a medzinárodnej politiky ako ktorákoľvek iná záujmová skupina a ich praktiky a aktivity nie sú vždy výhradne v službách „dobrej spoločnosti“.[5] Mimovládne organizácie spolupracujú so štátnymi a neštátnymi aktérmi a rozsah ich spolupráce sa líši v závislosti od typu iniciatívy, dostupnosti ľudských a finančných zdrojov a potenciálnych výhod, ktoré možno dosiahnuť. Spolupráca vo veľkej miere závisí aj od programov, vlastných záujmov a ideológií.[6]

Neziskové organizácie ovplyvňujú občiansku spoločnosť mnohými spôsobmi, majú menší byrokratický aparát ako vlády, efektívnejšie rozhodovacie procesy a schopnosť relatívne rýchlo sa adaptovať na meniace sa situácie. Mimovládne organizácie prispeli k tvorbe politiky v kritických otázkach. Tlak mimovládnych organizácií je taký vplyvný, že často vedie k väčšej zodpovednosti a transparentnosti aktérov vládneho a súkromného sektora, hoci nie nevyhnutne samotných mimovládnych organizácií. Sú tiež aktérmi, ktorí sa snažia využiť prostriedky, ktoré majú k dispozícii, s cieľom ovplyvniť tých, ktorí rozhodujú. Neziskové organizácie nie sú len poskytovateľmi služieb, ale vytvárajú aj príležitosti pre kolektívnu akciu, „mobilizáciu znevýhodnených“ alebo „vyjadrenie rozmanitosti“. Sú kľúčové pri udržiavaní zdravej demokracie a pri zastupovaní záujmov rôznych záujmových skupín – pomáhajú udržiavať demokraciu budovaním občianstva a schopností viesť komunitu, prípravou potenciálnych politických lídrov a poskytovaním vzdelávacích a sieťových príležitostí pre tých, ktorí boli z takýchto kruhov vylúčení.[7] 


Zdroje:

SALAMON, L. America’s Nonprofit Sector: A Primer. New York: The Foundation Center, 1999.

BRATTON, M. The politics of government – NGO relations in Africa. In World Development. 1989, roč. 17, č. 4, s. 69–587.

ANHEIER, H. K. Nonprofit Organizations. New York,: Routledge, 2014.

LEWIS, D. Theorizing the organization and management of non-governmental organization:  Towards a composite approach. In Public Management Review. 2003, roč. 5, č. 3, s. 325–44.

TRENT. J. Modernizing the United Nations through civil society. In: Routledge Hanbook od International Organization. 2013, s. 391– 402.

SÖDERBAUM, P. (2000) Ecological Economics: Political Economics for social and environmental development. London: Earthscan, 2000, 224 s. ISBN: 9781853836855

OTT, J. – DICKE, L. A. The Nature of the Nonprofit Sector. 4. vyd. New York: Routledge, 2016, 578 s. ISBN: 9781000338072

MISIA SLOVENSKO – 30 rokov slovenskej diplomacie

1. januára 2023 vstúpila Slovenská republika do svojho 30. roku samostatnej existencie. Tento rok si pripomíname neľahké skúšky, ale aj tie najdôležitejšie momenty a úspechy posledných 30 rokov samostatnosti. Slovenská diplomacia bola a je od začiatku jedným z dôležitých a esenciálnych prvkov, ktoré sa pričinili o prozápadné smerovanie Slovenska. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR plánuje počas celého roka 2023 organizovať sériu podujatí a informačných kampaní pod názvom „Misia Slovensko“.

Prednedávnom sme oslávili 30. výročie našej samostatnosti. Za toto obdobie si Slovensko vybudovalo strategické partnerstvá, prispievame k šíreniu demokratických hodnôt a ochrane ľudských práv vo svete a tiež princípov mierovej spolupráce. Práve uplatňovanie týchto princípov a hodnôt je zárukou aj našej vlastnej bezpečnosti a prosperity.“ – prezidentka SR Zuzana Čaputová

Počiatky novodobej slovenskej diplomacie môžeme datovať do obdobia krátko po Nežnej revolúcii v novembri 1989. Slovensko, ktoré bolo súčasťou vtedajšej Československej socialistickej republiky (od 20. apríla 1990 Česká a Slovenská Federatívna Republika – ČSFR) nedisponovalo vlastným Ministerstvom medzinárodných vzťahov. Už v decembri 1989 vznikol špecializovaný odbor medzinárodných vzťahov Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý získal právomoci podieľať sa na realizácii zahraničnej politiky federácie, či nadväzovať kontakty so zahraničím. O rok neskôr, v decembri 1990 bol prijatý tzv. kompetenčný zákon, ktorý hovoril o prerozdelení kompetencií medzi federáciu a obe republiky. Týmto zákonom získala Slovenská republika priame zapojenie sa do medzinárodného diplomatického priestoru z dôvodu zriadenia samostatného Ministerstva medzinárodných vzťahov. Ako prvý do ministerského kresla zasadol Milan Kňažko. Práve on, ako aj jeho nástupca Pavol Demeš, prevzali budovanie ministerstva a jeho vnútorných štruktúr, rozširovanie kontaktov v zahraničí a zviditeľňovanie Slovenskej republiky nielen v kuloároch medzinárodnej diplomacie. Pavla Demeša po júnových voľbách v roku 1992 vystriedal na poste ministra opäť Milan Kňažko. Posledné mesiace existencie ČSFR sa na ministerstve niesli v znamení strategickej a významnej práce. Tá súvisela s informovaním zahraničných aktérov o pokojnom rozdelení federácie na dve samostatné republiky, ako aj v spojitosti s rokovaniami a mapovaním situácie ohľadom budúcich diplomatických stykov, zriadením diplomatických zastúpení v iných štátoch, či nadobudnutím potrebných poznatkov a možností získania členstva SR v medzinárodných organizáciách na najvyššej úrovni.[1]

Vznikom samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 sa dovtedajšie Ministerstvo medzinárodných vzťahov stalo ústredným orgánom a inštitúciou štátnej správy – a to pod novým názvom – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Od tohto momentu ministerstvo disponovalo právomocami na výkon zahraničnej politiky SR.

V prvý deň suverenity sa Slovenská republika stala účastníckym štátom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), čím sa pripojila k dovtedy 51 účastníckym štátom (v súčasnosti ide o 57 štátov Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky). Vstupom do OBSE Slovenská republika potvrdila svoje smerovanie a podporu rozvoja demokracie, stability, presadzovania kolektívnej bezpečnosti, či zabezpečenia sociálnej spravodlivosti rešpektujúc ľudské práva a základné slobody.[2] 19. januára toho istého roku sa Slovensko stalo aj členskou krajinou Organizácie Spojených národov (OSN). Keďže Slovenská republika aktívne podporuje multilaterálne kooperácie a globálne partnerstvá, OSN sa stala jednou z hlavných pilierov slovenskej diplomacie. SR sa darilo v OSN počas doterajších 30. rokov vo viacerých oblastiach. Medzi popredné úspechy môžeme jednoznačne zaradiť členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2006 – 2007, členstvo v Rade OSN pre ľudské práva v rokoch 2008 až 2011, či členstvo v Hospodárskej a sociálnej rade OSN od roku 2010 do 2012. Nemožno vynechať ani zvolenie vtedajšieho ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka do funkcie predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN v 2017 – 2018, čím zastával podľa protokolu najvyššiu funkciu v rámci organizácie.[3] Medzi najvýznamnejšie osobnosti pôsobiace v rozličných štruktúrach OSN neodmysliteľne patria Eduard Kukan, Ján Kubiš, Peter Tomka a ďalší. 30. júna 1993 sa Slovenská republika stala taktiež členom Rady Európy.

Medzi nemenej dôležité a zlomové body môžeme jednoznačne zaradiť vstup Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie (NATO) 29. marca 2004 a vstup do Európskej únie 1. mája 2004, čo bolo dovtedy de facto jednou z hlavných priorít zahraničnej politiky SR. Práve tieto dva míľniky považuje súčasný poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer za tie najvýznamnejšie úspechy. Tieto členstvá sú podľa jeho slov najlepšou garanciou bezpečnosti, prosperity a stability, a to aj v dnešných časoch.[4]

Ďalším významným krokom bol vstup Slovenskej republiky do schengenského priestoru 21. decembra 2007. Od roku 1999 ide o jednu z podmienok členstva v EÚ. V daný moment tak občania Slovenskej republiky získali právo voľného pohybu medzi členskými štátmi spoločne s Českou republikou, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom a Slovinskom.[5] Za zmienku stojí taktiež zavedenie eura ako jednotnej meny členských štátov EÚ 1. januára 2009. Slovenská republika je tak súčasťou eurozóny už celých 14 rokov.

Slovenská republika na čele so slovenskou diplomaciou svojimi krokmi počas uplynulých 30. rokov jasne stanovila demokratické a prozápadné smerovanie štátu. Ako člen medzinárodného spoločenstva sa hlási k princípom demokracie, ľudských práv, solidarity a medzinárodného práva. Podporuje mier na celom svete, v ktorom uprednostňuje efektívnu spoluprácu. Ponúka kvalifikovaných ľudí, ktorí reprezentujú záujmy štátu a samotnú republiku. Prostredníctvom agentúry SlovakAid slovenská diplomacia pracuje na rozvojovej spolupráci, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou a nástrojom slovenskej zahraničnej politiky. Práve aj vďaka SlovakAid poskytuje humanitárnu pomoc v Afrike, na Blízkom východe, ale aj na Ukrajine.[6]

Príslušníci Ozbrojených síl SR boli počas 30. rokov súčasťou viac ako 15 misií v Európe, Ázii a Afrike. Slovenské jednotky sú v mierovej misii UNFICYP (Mierové sily OSN pri Cypre) prítomné už 22 rokov. Slovenská republika je taktiež súčasťou najstaršej mierovej misie na svete UNTSO (Dozorná organizácia OSN pre dodržiavanie prímeria) na Blízkom východe. Tu ide predovšetkým o pozorovateľskú činnosť na hraniciach Libanonu a Sýrie s Izraelom, ako aj v Egypte a Jordánsku.[7] Slovensko je taktiež aktívne aj v mierovej operácii v Bosne a Hercegovine. Táto misia je súčasťou stabilizačných cieľov EÚ v regióne západného Balkánu. Ide predovšetkým o bezpečnostnú, sociálno-ekonomickú a v neposlednom rade politickú stabilizáciu Bosny a Hercegoviny.[8] Pod velením NATO sú jednotky od roku 2018 prítomné aj v Lotyšsku, v rámci predsunutej prítomnosti NATO. Ďalej sa Slovenská republika zúčastňuje na misiách v Kosove, Somálsku, Mali, Stredoafrickej republike, Moldavsku, Gruzínsku a ďalších štátoch.[9]

Neoddeliteľnou a významnou súčasťou diplomacie sú taktiež kultúra a šport. Práve prostredníctvom talentovaných a šikovných ľudí sa Slovensko stáva viditeľnejšie a zaujímavejšie pre zahraničie. Môže ísť o známych a svetovo uznávaných umelcov, ich diela či projekty, ale taktiež o športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko na tých najvyšších svetových súťažiach. Práve týmto ľuďom patrí veľká vďaka za šírenie dobrého mena SR po celom svete. Na strane druhej sa Slovensko môže pýšiť početnými pamiatkami a krásami, z ktorých mnohé sú zapísané v hmotnom alebo nehmotnom dedičstve UNESCO (Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru). Aj práve preto je potrebné podporovať slovenskú kultúru a šport i naďalej a ešte vo väčšej miere, keďže ide o dôležité nástroje diplomacie a spôsob, ako sa prezentovať vo svete v tom najlepšom svetle. Slovenská diplomacia sa okrem iného snaží podporovať i technologické inovácie, startupy a riešenia na svetovej úrovni.

Toto 30-ročné úsilie slovenskej diplomacie si je možné pripomenúť vo viacerých prebiehajúcich informačných kampaniach a príspevkoch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Misia Slovensko nadväzuje na diplomatickú tradíciu osobností, ako Milan Rastislav Štefánik, ktorého odkaz presahuje hranice našej krajiny. Misia Slovensko je misiou našej diplomacie.[10]

V súčasnej dobe je Slovenská republika, tak ako aj ďalšie európske štáty, zmietaná vo vlne politického populizmu, šíriaceho sa extrémizmu, dezinformácií a ďalších informačných kampaní. Hlavným dôvodom je konvergencia lokálnych a globálnych kríz a aktuálnej situácie v Európe. Tieto faktory vplývajú na veľkú časť obyvateľstva, dôsledkom čoho klesá dôvera v štátne inštitúcie a politikov. Rastie odmietavý postoj k členstvu Slovenska v NATO, Európskej únii, či pomoci Ukrajine. Takéto viditeľné správanie veľkej časti domáceho publika môže dospieť k ohrozeniu postavenia SR v zahraničí a jej úsilia o budovanie dobrého mena. Slovenská diplomacia, ako aj samotný štát a jeho inštitúcie, sa musia aj z tohto dôvodu pričiňovať o obnovu dôvery, viesť informačné kampane, posilňovať strategickú komunikáciu a aktívne bojovať proti dezinformáciám.

Aj napriek tomu, že Slovenská republika stále prechádza svojím vývojom a disponuje istými neduhmi mladého štátu, pri príležitosti 30. výročia existencie a rovnako tak aj slovenskej diplomacie je jej možné zaželať naďalej úspešné pôsobenie na medzinárodnej pôde, nové spolupráce a úspechy, šírenie dobrého mena a zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí predovšetkým v pozitívnom duchu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR by malo byť silnou a pevnou inštitúciou s kvalifikovanými ľuďmi na správnom mieste, ktorá nie je ovplyvňovaná straníckou politikou.


Zdroje:

DIPLOMACIA.SK. Misia Slovensko . Instagram.com, 3.1. 2023. Dostupné z: https://www.instagram.com/diplomacia.sk/related_profiles/

EUROPARL.EUROPA.EU. Schengen: európsky priestor bez hraníc [online]. Europarl.europa.eu, 2022. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20190612STO54307/schengen-europsky-priestor-bez-hranic

MOD.GOV.SK. Operácia ALTHEA, Bosna a Hercegovina [online]. Mod.gov.sk, 2022. Dostupné z: https://www.mod.gov.sk/operacia-althea-bosna-a-hercegovina/

MOD.GOV.SK. Zahraničné operácie [online]. Mod.gov.sk. Dostupné z: https://www.mod.gov.sk/zahranicne-operacie/

MZV.SK. Slovensko v OBSE [online]. Mzv.sk, 2022. Dostupné z: https://www.mzv.sk/diplomacia/mdzinarodne-organizacie/slovensko-v-obse

MZV.SK. Slovenská republika a Organizácia Spojených národov (OSN) [online]. Mzv.sk, 2022. Dostupné z: https://www.mzv.sk/diplomacia/medzinarodne-organizacie/slovensko-v-osn/slovensko-v-osn

MZV.SK. Rastislav Káčer: Samostatné Slovensko a jeho diplomacia majú za sebou 30 rokov náročných skúšok, ale aj veľkých úspechov, z ktorých za najvýznamnejšie považujem vstup do EÚ a NATO [online]. Mzv.sk, 2023. Dostupné z: https://www.mzv.sk/pressreleasedetail?p_p_id=sk_mzv_portal_pressrelease_detail_portlet_PressReleaseDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&groupId=10182&articleId=15985177

OSSR.VKSOFT.EU. UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization [online]. Ossr.vksoft.eu, 2010. Dostupné z: https://ossr.vksoft.eu/misie/untso/

SLOVAKAID.SK. Hlavní aktéri SlovakAid [online]. Slovakaid.sk. Dostupné z: https://slovakaid.sk/hlavni-akteri-slovakaid/

ŠMIHULOVÁ, Dominika. Inštitucionálny rámec vzniku Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky [online]. Pulib.sk. Dostupné z: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/chovanec3/subor/s4-6.pdf

Rakúske prezidentské voľby (9.10.2022)

(Martin Široký, Sofiia Pryshliak, Tamara Harčariková)

V Rakúskej republike sa 9. októbra 2022 uskutočnili, už po 14. krát prezidentské voľby, ktoré boli pomerne pokojnou záležitosťou – obzvlášť, keďže už od samotného počiatku predvolebných prieskumov signifikantne dominoval na pozícii očakávaného víťaza úradujúci prezident Alexander Van der Bellen. Otázkou zostávalo, či sa mu podarí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov v prvom kole, alebo bude nutné, aby sa uskutočnilo aj druhé kolo. Napriek tomu, že mal šesť protikandidátov, ani jeden z nich sa nedokázal dostatočne presadiť, aby súčasnému prezidentovi mohol adekvátne konkurovať. Len málokedy sa predvolebné prieskumy tak výrazne zhodnú na očakávanom víťazovi ako v prípade volieb spolkového prezidenta Rakúska v roku 2022.

Funkčné obdobie spolkového prezidenta je šesť rokov, pričom opätovne môže v nasledujúcich prezidentských voľbách kandidovať už len jedenkrát. Medzi dve základné požiadavky na kandidatúru patrí dosiahnutie veku 35 rokov v deň volieb a splnenie predpokladov voliteľnosti do Národnej rady. Aktívnym volebným právom disponujú všetci občania, ktorí dosiahli vek 16 rokov. Pri voľbe spolkového prezidenta sa územie spolkového štátu člení na deväť krajinských volebných obvodov. Každý federálny štát teda tvorí jeden krajinský volebný obvod.[1]

Dôležitou úlohou prezidenta je reprezentácia štátu navonok. Zastupuje Rakúsko na medzinárodnom poli, uzatvára zmluvy, prijíma i akredituje vyslancov. Vo vzťahu k legislatíve môže zvolať aj rozpustiť Národnú radu, ukončiť jej schôdzu. Popritom potvrdzuje, že spolkové zákony boli prijaté v súlade s ústavou. V kontexte výkonnej moci vymenúva a odvoláva spolkových ministrov. Rovnako podľa ústavy má spolkový prezident úplnú slobodu pri menovaní spolkového kancelára. Pôsobí ako vrchný veliteľ rakúskych ozbrojených síl. Tým, že je jediným predstaviteľom štátu na federálnej úrovni, ktorý je volený priamo občanmi, nadobúda silné postavenie v ústave, pretože má za sebou väčšinu voličov. Je zástupcom hlasu ľudu, avšak prevažne len formálne, pretože jeho právomoci sú vo väčšine právnych aktov pomerne obmedzované ústavou a zákonmi, resp. reálny výkon jeho kompetencií je závislý aj od iných zložiek moci.[2]

Predvolebná kampaň a kandidáti na post prezidenta

Posledné voľby spolkového prezidenta Rakúska sa konali v čase, kedy domáca i medzinárodná politika nezažívali najpokojnejšie chvíle. V predvolebnom diskurze dominovala téma ruskej agresie na Ukrajine, z ktorej plynú aj mnohé ekonomické dôsledky. Ekonomická nestabilita, inflácia a energetická kríza sú sprievodnými javmi tohto konfliktu. Pričlenenie okupovaných území Ukrajiny k Rusku bolo zasa v mnohých častiach sveta (aj v Rakúsku) označované za útok na suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, ktorý nemôže byť akceptovaný. Daná problematika otvorila na rakúskej domácej pôde otázku súčasnej bezpečnostnej stratégie spolkovej republiky. Témy európskej integrácie, ochrany európskych hodnôt či ochrany hraníc pred masívnou imigráciou zohrávali taktiež kľúčovú rolu v rámci celospoločenskej situácie pred voľbami.

V prezidentských voľbách kandidovalo celkovo sedem osôb. Ako nezávislý kandidát ašpiroval na funkciu prezidenta podnikateľ Heini Staudinger, ktorého hlavnými témami boli sociálna spravodlivosť, otázky chudoby, skutočná demokracia, „hlas pre matku prírodu“ či nezávislosť.[3] Počas pandémie sa Staudinger prezentoval ako odporca proti-covidových opatrení a v súčasnosti ako odporca sankcií proti Rusku.

Kandidátom za malú rakúsku politickú stranu MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte (Ľud – Sloboda – Základné práva) bol právnik Michael Bruner. Táto strana vznikla ako protest proti pandemickým opatreniam v roku 2021 a v rovnakom duchu sa viedla aj predvolebná kampaň Brunera. Kritika očkovania, obviňovanie médií, politikov aj odborníkov zo zákernosti voči ľuďom boli sprievodným javom jeho prejavov.[4] V kontexte vojny na Ukrajine tvrdil, že ten, kto dodáva zbrane bojujúcej krajine, sa nezaoberá mierovou politikou, ale vojnovým podnecovaním.

Podobne ako predošlí dvaja predstavení kandidáti aj nezávislý Gerald Grosz sa vyjadruje ku kľúčovým otázkam, ktoré ovplyvňujú spoločenské dianie nie len v Rakúsku, ale aj vo svete. Sankcie, ktoré boli zavedené proti Rusku, ničia podľa Grosza rakúsku ekonomiku, sú samovraždou a porušujú neutralitu štátu. „Neutralita chráni občanov našej krajiny aj pred vojenskými konfliktmi. Pretože my sa do takých nepletieme.“[5] Grosz viedol rétoricky ostrú predvolebnú kampaň namierenú proti súčasnému vedeniu štátu, obhajoval vystúpenie z Európskej únie a zastával antiimigračnú politiku. Hovorí: „…existuje len dobro a zlo. A my nechceme tých zlých.“[6] Ide o odmietanie tých, ktorí neakceptujú identitu Rakúska a nechcú sa integrovať. Pri vytváraní sloganu kampane stavil na reprodukciu už jedného svetovo známeho a transformoval ho do podoby „Make Austria Grosz Again“.

Štvrtým uchádzačom o funkciu prezidenta bol právnik a publicista Tassilo Wallentin. Medzi jeho základné otázky predvolebnej kampane patrili zachovanie neutrality, prijímanie hotovostných platieb, bezpečné hranice a moderné právo na azyl. Za najdôležitejšie však považuje potrebu takého spolkového prezidenta, ktorý stojí mimo zastaranej ľavo-pravej schémy alebo etablovanej politiky.[7]

Najmladším kandidátom v prezidentských voľbách bol tridsaťpäťročný Dominik Wlazny, ktorý síce vyštudoval medicínu, no je známy skôr pod umeleckým menom Marco Pogo. Je punk rockovým hudobníkom a okrem toho aj politikom. V roku 2015 založil politickú stranu – tzv. Pivnú stranu (Bier Partei).[8] Wlazneho možno bezpochyby označiť za atypického kandidáta na tak vysokú funkciu. Avšak držiac sa myšlienky „len preto, že má niekto na sebe priliehavý oblek, neznamená to, že je kompetentný,“[9] bol práve on možnou alternatívou voči úradujúcemu prezidentovi Rakúska. Viacerí ho prirovnávajú k Volodymyrovi Zelenskému, ktorý sa zo „zabávača“ pretransformoval na serióznejší politický subjekt.

Osobou kandidujúcou za Stranu slobody (Freiheitliche Partei Österreichs), a popritom najväčším potenciálnym rivalom favorita volieb, bol ombudsman Walter Rosencrantz (od roku 2019 – po súčasnosť). Vo svojej predvolebnej kampani sa venoval najmä aktuálnym témam – kritika vládnej covid politiky, ochrana hraníc pred nelegálnym prisťahovalectvom a importovanou kriminalitou či otázka neutrality.[10] Apeloval aj na vytvorenie politiky proti bohatým a mocným, pričom poukazoval na návrat k tradičným hodnotám. „Vráťme naše Rakúsko!“ bolo jeho výrazným odkazom.

Posledným kandidátom bol Alexander Van der Bellen, úradujúci spolkový prezident Rakúska. Ten sa rozhodol staviť na svoje skúsenosti v službách štátu a prezentovať sa ako dobrá voľba pre Rakúsko na základe predošlej empírie. Sám sa označuje ako „bezpečná voľba v búrlivých časoch,“[11] pretože vládol v dobe či už vnútorných alebo zahraničnopolitických väčších i menších kríz pomerne bezpečne. Aj vďaka svojmu vysokému veku, je vnímaný mnohými ako morálna a otcovská autorita Rakúska. Nie je ani nováčikom na politickej scéne, pretože aj napriek tomu, že sa uchádzal o post prezidenta ako nezávislý, v minulosti bol funkcionárom strany Zelených. 

Výsledky volieb

Pre Rakúsku republiku je už celé dekády charakteristická vysoká účasť voličov vo voľbách. V prezidentských voľbách 2022 podľa oznámenia federálneho volebného orgánu bolo oprávnených voličov vyše 6,4 milióna (6 363 489). Volebná účasť v Rakúsku dosiahla úroveň 65,2 %, čo v prepočte znamená, že svoje hlasy odovzdalo dokopy takmer 4,15 milióna ľudí.[12]

Výsledky rakúskych prezidentských volieb nie sú extrémne prekvapivé a vo veľkej miere sa zhodujú s predvolebnými prieskumami. Ako posledný sa umiestnil kandidát Heinrich Staudinger s výsledkom 1,6 %. Ďalším bol Michael Bruner, ktorý ako politik a predseda strany MFG získal vo voľbách 2,1 %. Gerald Grossz, pravicový politik, získal 5,6 %. Autor kníh, právnik a publicista Tassilo Wallentin, sa pri uchádzaní o prezidentský post dostal na štvrtú priečku s 8,1 %. Dominik Wlazny, najmladší kandidát na prezidenta v histórii Rakúska, získal 8,3 %. Na druhom mieste sa umiestnil Walter Rosencrantz, s výsledkom 17,7 %. Víťazným kandidátom je Alexander Van der Bellen, ktorý obhájil post prezidenta a získal už v prvom kole 56,7 %. .[13] Vzhľadom na túto skutočnosť sa druhé kolo volieb už nemuselo realizovať.

Mandát prezidenta Alexandra Van der Bellena môžeme považovať za značne silný, nakoľko zvíťazil v prvom kole s nadpolovičnou väčšinou a smeruje k svojmu druhému funkčnému obdobiu. Prezidentský sľub skladá pred Spolkovým zhromaždením 26. januára 2023.[14] Naďalej sa chce prezentovať ako zjednotiteľ krajiny podporujúci súdržnosť a jednotu štátu. Celkovo možno povedať, že obhajoba postu hlavy štátu úradujúcim prezidentom naznačuje kontinuitu v rámci fungovania štátu ako doposiaľ. 


Zdroje:

BIER PARTEI.: Erfolgs­Geschichte. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.bierpartei.eu/politik/erfolgsgeschichte/>.

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES.: Endgültiges Gesamtergebnis inklusive Verlautbarung der Bundeswahlbehörde. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete:  <https://www.bmi.gv.at/412/Bundespraesidentenwahlen/Bundespraesidentenwahl_2022/start.aspx>.

BUNDESPRÄSIDENTENWAHLGESETZ.: Gesamte Rechtsvorschrift für Bundespräsidentenwahlgesetz 1971. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000494>.

BUNDESPRÄSIDENT ALEXANDER VAN DER BELLEN.: Rights and Responsibilities of the Federal President. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.bundespraesident.at/en/index>.

STAUDINGER, H.: Warum ich kandidiere. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://heini-praesident.at/#erwarten>.

GINDL, B.: Briefwahlstimmen entscheiden Platz drei. In: news.ORF.at. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://orf.at/stories/3288932/>.

GROSZ, G.: Die Neutralität ist keine Mozartkugel! [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.geraldgrosz.at/>.

GROSZ, G.: Respekt vor unserer Identität! [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.geraldgrosz.at/>.

KÖRBER, CH.: Brunner im Wahlkampf. In: news.ORF.at, 29/09/2022. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://orf.at/hofburg22/stories/3287315/>.

ROSENKRANZ, W.: Holen wir uns unser Österreich zurück! [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://walter-rosenkranz.at/>.

VAKAJ, K.: Dominik Wlazny alias Marco Pogo: Punk, Provokateur und Politiker. In: news.at. [online], [cit. 20/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.news.at/a/marco-pogo>.

VAN DER BELLEN, A.: Klarheit schaffen am 9. Oktober. Van der Bellen wählen! [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.vanderbellen.at/vielgeliebtes-oesterreich/>.

WALLENTIN, T.: Offen gesagt. [online], [cit. 05/12/2022]. Dostupné na internete: <https://www.tassilo-wallentin.at/offen-gesagt>.