Na trhu demokracie

V dnešnej spoločnosti sme svedkami bezprecedentného používania a šírenia sofistikovaných politických, mediálnych, marketingových a reklamných manipulácii, ktoré sú zamerané na politicky a morálne neprofilovaných mladých ľudí. Tento trend je čoraz viac rozširovaný v digitálnej dobe, keďže najmä mladí ľudia sú na dennom poriadku vystavení záplave informácii a správ cez rôzne platformy, sociálne média a reklamné kanály. Prepájanie jednotlivých digitálnych priestorov spoločne so svetom médií a politiky vytvorili zložitý priestor, kde hranice medzi informáciami, zábavou a presvedčením sú čoraz ťažšie definovateľné. Pre lepšie pochopenie vplyvu týchto manipulácii je potrebné preskúmať jednotlivé dimenzie, vrátane stratégií a taktík, ktoré používajú jednotliví politický aktéri a mediálne a reklamné organizácie. Sú v tom zahrnuté jednotlivé psychologické a sociálne faktory, ktoré spôsobujú zvýšenú náchylnosť mladých (a nielen ich) na manipuláciu, čo predstavuje potencionálne dôsledky pre demokraciu, slobodnú občiansku spoločnosť a mravné, etické rozhodovanie.

Prieniky medzi svetom politiky, médií a marketingu viedli k novej ére manipulácie a vytvorili sofistikované techniky na ovplyvňovanie postojov, presvedčení a správania mladých ľudí. Politickí kandidáti, ako aj politické strany a záujmové skupiny cielene targetujú na základe údajov, personalyzovaných dát oslovujú mladých voličov a formujú ich politické preferencie svojim záujmom. Použitím analýzy veľkých dát, algoritmov sociálnych médií a online sledovanie digitálnej stopy užívateľa, teda jeho správanie sa v tomto priestore, umožňujú tvorcom politických kampaní prispôsobiť ich správy a odkaz konkrétnym demografickým skupinám a cieleným jednotlivcom. Tento spôsob využívajú aj mediálne a reklamné organizácie. V dobe vzostupu natívnej reklamy[1], marketingu a sponzorovaného obsahu je náročnejšie pre mladých ľudí rozlišovať medzi redakčným obsahom a platenými propagáciami, čím sa rúcajú hranice medzi informovaním a presviedčaním. Prihliadajúc na falošné správy, dezinformácie a deep-fake sa vytvorila atmosféra nedôvery a zmätok v orientácii v internetovom priestore. Tým ničí schopnosť sa rozhodovať na základe pravdivých a podložených informácii.

Spomínané faktory v kombinácii s psychologickými a sociálnymi predstavujú obzvlášť nebezpečie pre mladých ľudí. Dospievanie je obdobím formovania identity, zvýšeniu sociálnych interakcii a vzájomnému vplyvu. Mladí hľadajú skupinovú identitu, utvrdenie sa vo zvyšku spoločnosti a prijatie, čo ich robí náchylných na sociálne tlaky a externé vplyvy. Ponorenie sa súčasnej generácie mladých ľudí v digitálnom prostredí vytvorilo nový rozmer v kognitívnom a emocionálnom prostredí. Táto zraniteľnosť ničí filtračné bubliny, čo len posilňuje ich silu presvedčenia v ich vnímanie reality a obmedzuje vystaveniu rôznym perspektívam života. Skresľovanie potvrdenia heuristika dostupnosti vedú mladých ľudí k nekritickému prijímaniu interpretácii manipulatívnych správ.[2]

V demokratickej spoločnosti je pre fungovanie politického systému nevyhnutná informovaná a angažovaná občianska spoločnosť. Zámerné šírenie zavádzajúcich informácií, rozporuplných príbehov a emocionálne nabitého obsahu však môže narušiť schopnosť verejnosti prijímať informované rozhodnutia a zmysluplne sa zúčastňovať na demokratickom procese. Cielenie manipulatívnych správ na mladých ľudí môže mať dlhodobé následky na občianske postoje a ich správanie. Vystavenie sa politickej propagande a emocionálne manipulatívnemu obsahu môže viesť k cynizmu, apatii a odpojeniu sa od politického a občianskeho života. Narušenie dôvery v inštitúcie a odpútanie sa od verejných záležitostí môže mať dopad na zdravie demokracie a fungovanie občianskej spoločnosti.

Táto všadeprítomná povaha politických, mediálnych, marketingových a reklamných manipulácii má hlboké dôsledky pre demokratickú spoločnosť a občiansku angažovanosť. V demokracii je pre fungovanie politického systému nevyhnutná informatizácia, transparentnosť a dobrovoľná angažovanosť občana. Zámerné a cielené šírenie zavádzajúcich informácii a emocionálne nabitého obsahu môže narušiť schopnosť verejnosti uskutočňovať rozhodnutia na báze pravdivých informácii a tým sa zmysluplne zúčastňovať na demokratickom procese. Aj z etického hľadiska zámerné používanie manipulatívnych taktík na ovplyvňovanie verejnej mienky vyvoláva vážne obavy z morálnej zodpovednosti politických aktérov a mediálnych organizácii. Nemôžeme prehliadať etické dôsledky plynúce zo zamerania sa na zraniteľné skupiny obyvateľstva a využívania týchto psychických zraniteľností, či už šírením zavádzajúcich a klamlivých informácií. Zainteresované strany by mali dodržiavať etické normy, transparentnosť a zodpovednosť vo svojich komunikačných postupoch.

V zmysle posilnenia odolnosti voči manipuláciám je podstatná podpora vzdelávania mladých ľudí a ich kritických zručností, najmä v oblasti mediálnej gramotnosti so zmyslom orientácie na súčasný informačný priestor. Programy mediálnej gramotnosti môžu umožniť mladým ľuďom kriticky hodnotiť a analyzovať mediálne správy, identifikovať propagandu a dezinformácie a stať sa aktívnymi a náročnými spotrebiteľmi (konzumentmi) informácií.

Rozvíjanie povedomia mladých ľudí o digitálnej gramotnosti by zvýšilo mieru odolnosti voči manipulatívnym taktikám. Podporou etickej komunikácie, zodpovedného prístupu k médiám a občianskej participácii by sa spoločnosť vedela zmysluplnejšie zapojiť do verejného diskurzu. Regulačné a priemyselné opatrenia zamerané na podporu transparentnosti, zodpovednosti a zodpovedných reklamných praktík môžu pomôcť zmierniť negatívny vplyv manipulatívnych správ na mladých ľudí. Zvýšené požiadavky na transparentnosť politickej reklamy, prísnejšie presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a podpora etických reklamných noriem môžu prispieť k zdravšiemu mediálnemu prostrediu, ktoré rešpektuje práva a blaho mladých spotrebiteľov. Vývojom technológií, médií a politiky vzniká zložitý bezhraničný priestor. Záplava manipulatívnych správ, dezinformácií a presvedčivých taktík upravuje verejnú mienku a hlavne neprofilovaných mladých ľudí. V zmysle ochrany demokracie a občianskej spoločnosti je nevyhnutné riešenie tejto naliehavej spoločenskej otázky. Podporou etických komunikačných postupov môžeme pracovať na vytvorení mediálneho a politického prostredia, ktoré rešpektuje práva a blaho mladých ľudí a podporuje kultúru informovaného, kritického a etického zapojenia sa do politického, mediálneho, marketingového a reklamného obsahu.


Zdroje:

Masová komunikace a propaganda: [sborník. Praha: Svoboda, 1975. Sociologická knižnice.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). Manufacturing consent: the political economy of the mass media. New York, Pantheon Books.

Press, P. (2023). Ako si zjednodušujeme svet – Heuristika dostupnosti – Slovak Behavioral Economics Network – (blog.sme.sk). [online] blog.sme.sk. Dostupné na: https://blog.sme.sk/sben/ekonomika/ako-si-zjednodusujeme-svet-heuristika-dostupnosti [Otvorené 11 Dec. 2023].

Nasdaq.com. (2018). 5 Market Manipulation Tactics And How To Avoid Them. [online] Dostupné na: https://www.nasdaq.com/articles/5-market-manipulation-tactics-and-how-avoid-them-2018-04-11 [Otvorené 12 Nov. 2023].

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *